විශාලතම තිර සහිත උපාංග

යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: 2020 ජනවාරි 15

මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති විශාලතම තිර සහිත නවතම උපාංග මේවාය.