බ්ලූටූත් 4 නවතම උපාංග

Updated: February 15, 2021

බ්ලූටූත් අනුවාදය 4 සමඟ ඇති නවතම ජංගම උපාංග මේවාය.

Xiaomi Redmi 8

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.22"
720x1520
12MP
8MP
5000 බැටරි

Oppo Reno2 F

4.2, A2DP, LE

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.5"
1080x2340
48MP
16MP
4000 බැටරි

BLU G9 Pro

4.1, A2DP, LE

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.3"
1080x2340
16MP
24MP
4000 බැටරි

Xiaomi Redmi Note 8

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.3"
1080x2340
48MP
13MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M7

4.2, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
2MP
3590 බැටරි

හුආවේ Enjoy 10 Plus

4.2, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.59"
1080x2340
48MP
16MP
4000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E6 Plus

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.1"
720x1560
13MP
8MP
3000 බැටරි

Nokia 800 Tough

4.1, A2DP, LE

2.4"
240x320
2MP
0MP
2100 බැටරි

Nokia 2720 Flip

4.2, A2DP, LE

2.8"
240x320
2MP
0MP
1500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3x (2019)

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.52"
720x1600
16MP
8MP
4000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 1v (2019)

4.2, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
480x960
8MP
5MP
2460 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy A20s

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.5"
720x1560
13MP
8MP
4000 බැටරි

BLU Vivo X5

4.1, ඒ 2 ඩීපී

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
2800 බැටරි

BLU Vivo XL5

4.1, ඒ 2 ඩීපී

3GB
RAM
64GB
මතකය
6.3"
720x1520
13MP
13MP
4000 බැටරි

BLU Bold N1

4.1, A2DP, LE

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
16MP
13MP
3500 බැටරි

Apple iPad 10.2

4.2, A2DP, EDR, LE

3GB
RAM
128 GB
මතකය
10.2"
1620x2160
8MP
1.2MP
8827 බැටරි

ටෙක්නෝ Pouvoir 3

4.2, A2DP, LE

2GB
RAM
32GB
මතකය
6.2"
720x1500
13MP
13MP
5000 බැටරි

ටෙක්නෝ Pop 2 F

4.2, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
480x960
5MP
8MP
2400 බැටරි

ටෙක්නෝ Pop 2 Plus

4.2, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
6"
480x960
5MP
8MP
5000 බැටරි

BLU Studio Mega 2019

4.1, ඒ 2 ඩීපී

2GB
RAM
32GB
මතකය
6"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

BLU Studio Mini

4.1, ඒ 2 ඩීපී

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

යෙස් LIV1

4.0, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy Beam2

v4.0, A2DP

4.66"
480x800
5MP
0MP
2600 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy M10

4.2, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.22"
720x1520
13MP
5MP
3400 බැටරි

හුආවේ Y3 (2017)

4.0, A2DP

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2200 බැටරි

හුආවේ Y5 (2017)

4.0, A2DP, LE

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

4.0

1.1"
240x240
320 බැටරි

එල්.ජී. Tribute Empire

4.2, A2DP, LE

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

හුආවේ Y7 Pro (2019)

4.2, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
16MP
4000 බැටරි

හුආවේ Y7 Prime (2019)

4.2, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
16MP
4000 බැටරි

Allview P10 Style

4.2, A2DP, LE

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.34"
480x960
8MP
8MP
2300 බැටරි

හුආවේ Y6 Prime (2018)

v4.2, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

Plum Optimax 13

4.0, A2DP

1GB
RAM
8GB
මතකය
10.1"
800x1280
5MP
2MP
4700 බැටරි

හුආවේ nova 4

4.2, A2DP, EDR, LE, aptX HD

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2310
48MP
25MP
3750 බැටරි

හුආවේ MediaPad T5

4.2, A2DP, LE

2GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
1920x1200
5MP
2MP
5100 බැටරි

හුආවේ P30 lite

4.2, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.15"
1080x2312
48MP
24MP
3340 බැටරි

හුආවේ Y5 lite (2018)

v4.2, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
5MP
3020 බැටරි

හුආවේ MediaPad M5 lite

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
10.1"
1920x1200
8MP
8MP
7500 බැටරි

Allview A10 Plus

4.0, A2DP, LE

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.34"
480x960
8MP
5MP
2200 බැටරි

Allview A10 Lite 2019

4.0, A2DP, LE

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.34"
480x960
8MP
2MP
2150 බැටරි

Plum Gator 5

4.0, A2DP

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
3700 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Play

4.2, A2DP, LE

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1512
13MP
8MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Power

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
720x1570
12MP
8MP
5000 බැටරි

BLU Grand M2 (2018)

4.0, A2DP

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
2600 බැටරි

හුආවේ Enjoy 9

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 530

4.1, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 600

4.1, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

HTC Desire 12s

4.2, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
13MP
3075 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy J4 Core

4.2, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1480
8MP
5MP
3300 බැටරි

BLU C6L

4.2, A2DP

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි