බ්ලූටූත් 5 නවතම උපාංග

Updated: December 07, 2020

බ්ලූටූත් අනුවාදය 5 සමඟ ඇති නවතම ජංගම උපාංග මේවාය.

Realme 5 Pro

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.3"
1080x2340
48MP
16MP
4035 බැටරි

Realme 5

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.5"
720x1600
12MP
13MP
5000 බැටරි

හුආවේ nova 5T

5.0, A2DP, aptX HD, LE

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.26"
1080x2340
48MP
32MP
3750 බැටරි

එල්.ජී. K50S

5.0, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.5"
720x1520
13MP
13MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. K40S

5.0, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.1"
720x1520
13MP
13MP
3500 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy A50s

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
48MP
32MP
4000 බැටරි

vivo iQOO Pro

5.0, A2DP, LE, aptX

12GB
RAM
128 GB
මතකය
6.41"
1080x2340
48MP
12MP
4500 බැටරි

Oppo Reno A

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
16MP
25MP
3600 බැටරි

Oppo Reno2 Z

5.0, A2DP, LE

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.53"
1080x2340
48MP
16MP
4000 බැටරි

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.53"
1080x2340
64MP
20MP
4500 බැටරි

Realme XT

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.4"
1080x2340
64MP
16MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. Q70

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.4"
1080x2310
32MP
16MP
4000 බැටරි

OnePlus 7T

5.0, A2DP, LE, aptX HD

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.55"
1080x2400
48MP
16MP
3800 බැටරි

vivo NEX 3 5G

5.0, A2DP, LE

12GB
RAM
256 GB
මතකය
6.89"
1080x2256
64MP
16MP
4500 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy M30s

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
48MP
16MP
6000 බැටරි

Oppo A9 (2020)

5.0, A2DP, LE

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.5"
720x1600
48MP
16MP
5000 බැටරි

vivo Z1x

5.0, A2DP, LE, aptX

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.38"
1080x2340
48MP
32MP
4500 බැටරි

ලෙනොවෝ K10 Note

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.3"
1080x2340
16MP
16MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ A6 Note

5.0, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.09"
720x1560
13MP
5MP
4000 බැටරි

හුආවේ MediaPad M6 Turbo 8.4

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
8.4"
2560x1600
13MP
8MP
6100 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M8 (HD)

5.0, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
5000 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M8 (FHD)

5.0, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
8"
1080x2160
13MP
5MP
5000 බැටරි

එල්.ජී. K30 (2019)

5.0, A2DP, LE

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. K20 (2019)

5.0, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
480x960
8MP
5MP
3000 බැටරි

Honor Play 3

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.39"
720x1560
48MP
8MP
4000 බැටරි

Honor 20S

5.0, A2DP, aptX HD, LE

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.26"
1080x2340
48MP
32MP
3750 බැටරි

Nokia 7.2

5.0, A2DP, EDR, LE, aptX

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.3"
1080x2280
48MP
20MP
3500 බැටරි

Nokia 6.2

5.0, A2DP, EDR, LE, aptX

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.3"
1080x2280
16MP
8MP
3500 බැටරි

Realme Q

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.3"
1080x2340
48MP
16MP
4035 බැටරි

ZTE nubia Red Magic 3s

5.0, A2DP, aptX, LE

12GB
RAM
256 GB
මතකය
6.65"
1080x2340
48MP
16MP
5000 බැටරි

Sony Xperia 5

5.0, A2DP, aptX HD, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.1"
1080x2520
12MP
8MP
3140 බැටරි

එල්.ජී. G8X ThinQ

5.0, A2DP, LE, aptX HD

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
13MP
32MP
4000 බැටරි

Apple iPhone 11 Pro Max

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
256 GB
මතකය
6.5"
1242x2688
12MP
12MP
3969 බැටරි

Apple iPhone 11 Pro

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
256 GB
මතකය
5.8"
1125x2436
12MP
12MP
3046 බැටරි

Apple iPhone 11

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.1"
828x1792
12MP
12MP
3110 බැටරි

vivo V17 Pro

5.0, A2DP, LE

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.44"
1080x2400
48MP
32MP
4100 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy Tab Active Pro

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
10.1"
1920x1200
13MP
8MP
7600 බැටරි

සැම්සුන් Galaxy Fold 5G

5.0, A2DP, LE, aptX HD

12GB
RAM
512 GB
මතකය
7.3"
1536x2152
16MP
10MP
4235 බැටරි

Apple Watch Series 5 Aluminum

5.0, A2DP, LE

1.78"
448x368

Apple Watch Series 5

5.0, A2DP, LE

1.78"
448x368

Apple Watch Edition Series 5

5.0, A2DP, LE

1.78"
448x368

සැම්සුන් Galaxy M10s

5.0, A2DP, LE

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.4"
720x1560
13MP
8MP
4000 බැටරි

Xiaomi Mi 9 Lite

5.0, A2DP, LE, aptX HD

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.39"
1080x2340
48MP
32MP
4030 බැටරි

Realme XT 730G

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
64MP
16MP
4000 බැටරි

ටෙක්නෝ Camon 12

5.0, A2DP, LE

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.52"
720x1600
16MP
16MP
4000 බැටරි

ටෙක්නෝ Camon 12 Pro

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.35"
720x1600
16MP
32MP
3500 බැටරි

ටෙක්නෝ Pouvoir 3 Plus

5.0, A2DP, LE

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.35"
720x1548
32MP
13MP
6000 බැටරි

ටෙක්නෝ Pouvoir 3 Air

5.0, A2DP, LE

1GB
RAM
16GB
මතකය
6"
480x960
8MP
8MP
5000 බැටරි

ටෙක්නෝ Spark 3

5.0, A2DP, LE

2GB
RAM
16GB
මතකය
6.2"
720x1500
13MP
8MP
3500 බැටරි

ටෙක්නෝ Spark 3 Pro

5.0, A2DP, LE

2GB
RAM
32GB
මතකය
6.2"
720x1500
13MP
8MP
3500 බැටරි