ඇල්කැටෙල් උපකරණ

පිටුව 1

alcatel 3x (2019)

2.4/10
910

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q4

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.52"
720x1600
16MP
8MP
4000 බැටරි

alcatel 1v (2019)

1.8/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q4

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
480x960
8MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Tetra

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2050 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 1s

1.8/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
5MP
3060 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3 (2019)

2.4/10
910

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.94"
720x1560
13MP
8MP
3500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3 3L

2.4/10
910

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.94"
720x1560
13MP
8MP
3500 බැටරි

3T 10

1.5/10
412

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

2GB
RAM
16GB
මතකය
10"
800x1280
2MP
2MP
4080 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Idol 5s (USA)

2.9/10
109

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
12MP
8MP
2620 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fire C 2G

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

3.5"
320x480
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fire E

1.2/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q3

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1700 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fire C

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q2

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
1300 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce 2

0.9/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP

ඇල්කැටෙල් Fierce

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1800 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3

1.5/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 1x

1.8/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
480x960
13MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 5

1.2/10
610

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
12MP
13MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3C

1.5/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q2

1GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1440
8MP
5MP
3000 බැටරි

3V

2.1/10
88

කටකතා

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x2160
16MP
8MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් U5 HD

0.9/10
39

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2200 බැටරි

ඇල්කැටෙල් ඒ A7

2.4/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
4000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Idol 5

2.6/10
109

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
5MP
2800 බැටරි

ඇල්කැටෙල් ඒ A7 XL

2.9/10
1110

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
6"
1080x1920
12MP
5MP
4000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Orange Klif

0.9/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce XL (Windows)

0.9/10
412

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce XL

0.6/10
29

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් X1

1.5/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2150 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce 4

1.2/10
511

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Shine Lite

1.8/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් ඒ A3

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් ඒ A3 XL

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

alcatel A5 LED

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

ඇල්කැටෙල් U5

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2050 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pulsemix

1.5/10
711

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
2MP
2800 බැටරි

alcatel Flash (2017)

2.9/10
1010

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3100 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash 2

0.3/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash

0.9/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3200 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash Plus 2

2.9/10
119

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash Plus

1.8/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3500 බැටරි

Pixi 4 Plus Power

1.8/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

Pixi 4 (6) 3G

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
540x960
13MP
8MP
2580 බැටරි

Pixi 4 (7)

0.3/10
212

ඇත. 2016, Q3 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2580 බැටරි

Pixi 4 (6)

0.9/10
311

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
720x1280
8MP
5MP
2580 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 (4)

0.6/10
312

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
2MP
1500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 (3.5)

0.6/10
311

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (8) LTE

0.6/10
412

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

1GB
RAM
8GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
4060 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi First

0.9/10
412

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, Q4

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1450 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (7) LTE

0.3/10
213

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2820 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (8) 3G

1/10
214

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
8"
800x1280
2MP
0MP
3240 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (7) 3G

1/10
214

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2820 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (5.5)

0.3/10
310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
540x960
8MP
2MP
2910 බැටරි