අසූස් උපකරණ

පිටුව 1

Asus ZenFone Lite (L1) ZA551KL

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone Max Shot ZB634KL

2.6/10
99

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
1080x2246
12MP
8MP
4000 බැටරි

Asus Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL

2.6/10
99

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
1080x2246
12MP
8MP
4000 බැටරි

Asus ZenFone Live (L1) ZA550KL

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 ZE620KL

3.8/10
148

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2246
12MP
8MP
3300 බැටරි

Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL

5.9/10
157

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ඔක්තෝබර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
8MP
3600 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 Lite ZC600KL

3.2/10
118

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x2160
16MP
20MP
3300 බැටරි

Asus Zenfone 5z ZS620KL

6.2/10
166

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජුනි

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.2"
1080x2246
12MP
8MP
3300 බැටරි

අසූස් Zenfone Max (M1) ZB555KL

1.5/10
811

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL

3.8/10
128

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි 3

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.99"
1080x2160
13MP
8MP
5000 බැටරි

Asus Zenfone 5 (2018)

1.2/10
710

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
5MP
2500 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 Lite

2.6/10
96

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x2160
16MP
20MP

අසූස් Zenfone Max Plus (M1)

3.8/10
129

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x2160
16MP
8MP
4130 බැටරි

Asus Zenfone V V520KL

3.2/10
1210

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
23MP
8MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie Lite ZB553KL

1.5/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
13MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie ZD553KL

2.4/10
910

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
720x1280
16MP
20MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL

3.5/10
118

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
24MP
3000 බැටරි

Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL

2.1/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
5000 බැටරි

Asus Zenfone 4 Max ZC520KL

2.1/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4100 බැටරි

Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL

2.9/10
1010

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
16MP
16MP
5000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie ZB553KL

1.5/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
13MP
3000 බැටරි

Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL

2.1/10
58

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

4GB
RAM
64GB
මතකය
7.9"
1536x2048
13MP
5MP
4680 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 ZE554KL

5/10
115

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP

අසූස් Zenfone 4 Pro

3.5/10
117

කටකතා

4GB
RAM
256 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
8MP

අසූස් Zenfone 4 Selfie

2.9/10
96

කටකතා

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
16MP

අසූස් Zenpad Z8s ZT582KL

2.4/10
611

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
7.9"
1536x2048
13MP
5MP
4680 බැටරි

Asus Live G500TG

1.2/10
612

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2070 බැටරි

Asus Zenfone Live ZB501KL

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2650 බැටරි

අසූස් Zenfone 3 ZE552KL

3.2/10
129

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 3 ZE520KL

3.2/10
129

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
16MP
8MP
2600 බැටරි

අසූස් Zenfone 2E

0.3/10
313

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි

Asus Zenfone Zoom ZX551ML

2.6/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone Selfie ZD551KL

2.6/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
3000 බැටරි

Asus Zenfone 2 ZE550ML

0.9/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

Asus Zenfone Zoom ZX550

2.6/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

Asus Zenfone 2 ZE551ML

2.4/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

Asus Zenfone 5 A500KL

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2110 බැටරි

අසූස් Zenfone 4

0.9/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1200 බැටරි

අසූස් Zenfone Pegasus 3

2.1/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
4100 බැටරි

අසූස් Pegasus 2 Plus

2.4/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3030 බැටරි

අසූස් Pegasus

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE600KL

1.5/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE551KL

2.6/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE601KL

2.6/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE500KG

1.5/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE550KL

1.5/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE500KL

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

අසූස් Zenfone 3 Laser ZC551KL

2.9/10
119

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3000 බැටරි

Asus Zenfone 5 A501CG

0.9/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2110 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 ZE500CL

0.6/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි