ජියෝනි උපකරණ

පිටුව 1

Gionee F205

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
5MP
2670 බැටරි

S11S

5/10
136

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.01"
1080x2160
16MP
20MP
3600 බැටරි

ජියෝනි එස් S11

3.5/10
128

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.99"
1080x2160
16MP
16MP
3410 බැටරි

Gionee M7 Plus

5.6/10
119

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජනවාරි

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.43"
1080x2160
16MP
8MP
5000 බැටරි

ජියෝනි එස් S11 lite

2.4/10
109

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජනවාරි

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
16MP

Gionee X1s

2.1/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
16MP
4000 බැටරි

ජියෝනි M7

4.7/10
138

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.01"
1080x2160
16MP
8MP
4000 බැටරි

Gionee M7 Power

2.1/10
711

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6"
720x1440
13MP
8MP
5000 බැටරි

Gionee X1

1.5/10
711

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
3000 බැටරි

ජියෝනි ඒ A1 Lite

1.2/10
59

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
20MP
4000 බැටරි

S10C

1.2/10
59

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
16MP
3100 බැටරි

S10B

2.4/10
77

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
16MP
3700 බැටරි

Gionee M6s Plus

5.3/10
115

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

6GB
RAM
256 GB
මතකය
6"
1080x1920
12MP
8MP
6020 බැටරි

ජියෝනි S10

3.5/10
128

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
20MP
3450 බැටරි

Gionee A1 Plus

3.8/10
1110

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
20MP
4550 බැටරි

ජියෝනි ඒ A1

3.8/10
128

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
16MP
4010 බැටරි

ජියෝනි එෆ් F5

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

ජියෝනි Steel 2

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

ජියෝනි P8 Max

0.6/10
413

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3150 බැටරි

Gionee M2017

6.2/10
148

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
8MP
7000 බැටරි

ජියෝනි එස් S9

2.9/10
119

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
3000 බැටරි

ජියෝනි P7 Max

0.9/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3100 බැටරි

Gionee S6 Pro

2.9/10
109

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3130 බැටරි

ජියෝනි M6

4.7/10
137

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
5000 බැටරි

Gionee M6 Plus

4.4/10
118

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6"
1080x1920
16MP
8MP
6020 බැටරි

ජියෝනි P7

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2300 බැටරි

Gionee S6s

3.2/10
119

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3150 බැටරි

ජියෝනි P5 Mini

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

Gionee W909

1.8/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
4.2"
720x1280
16MP
5MP
2530 බැටරි

Gionee S8

2.9/10
109

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5 mini

0.3/10
413

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

Gionee Marathon M5 enjoy

2.1/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5 Plus

3.8/10
119

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
5MP
5020 බැටරි

Gionee L800

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
3000 බැටරි

Gionee L700

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
1700 බැටරි

Pioneer P2M

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
3000 බැටරි

Pioneer P3S

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

Pioneer P2S

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1600 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5 lite

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

Gionee Pioneer P5W

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
2MP
2000 බැටරි

ජියෝනි S6

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3150 බැටරි

ජියෝනි Elife S Plus

2.4/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3150 බැටරි

Gionee S5.1 Pro

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2400 බැටරි

ජියෝනි Marathon M4

1.8/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5

2.1/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
6020 බැටරි

ජියෝනි Elife E8

1.8/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1440x2560
24MP
8MP
3500 බැටරි

Pioneer P4S

0.9/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

Pioneer P5L

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

Gionee Ctrl V6L

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
1950 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P6

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
1950 බැටරි