පිලිප්ස් උපකරණ

පිටුව 1

පිලිප්ස් Xenium X503

0.9/10
510

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
3.15MP
0MP
1000 බැටරි

පිලිප්ස් Xenium K600

0.6/10
510

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x400
3.2MP
0MP
1000 බැටරි

පිලිප්ස් X125

0.6/10
49

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජනවාරි

1.44"
128x128
1050 බැටරි

පිලිප්ස් X128

0.9/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, මැයි

2"
176x220
1050 බැටරි

පිලිප්ස් X312

0.6/10
410

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

2.2"
240x320
2MP
0MP
1050 බැටරි

පිලිප්ස් X116

0.9/10
59

ඇත. 2010, දෙසැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2"
176x220
1050 බැටරි

පිලිප්ස් S396

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
2300 බැටරි

පිලිප්ස් T939

1/10
315

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.2"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් W930

0.6/10
311

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

3.2"
320x480
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් I928

2.6/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
2MP
3000 බැටරි

පිලිප්ස් W920

1/10
213

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.2 GB
මතකය
4.3"
480x800
5MP
0MP
1280 බැටරි

පිලිප්ස් T910

0.3/10
411

ඇත. 2011, Q2 නිකුත් කරන ලදී

3.5"
360x640
5MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් W8555

1.5/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
0MP
3300 බැටරි

පිලිප්ස් W8500

1.2/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
540x960
8MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W8510

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.7"
720x1280
8MP
0MP
3300 බැටරි

පිලිප්ස් D833

0.9/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
480x800
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W8355

0.3/10
315

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.3"
540x960
5MP
2MP
3000 බැටරි

පිලිප්ස් W832

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4.5"
540x960
8MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W820

0.9/10
49

ඇත

3.2"
320x480
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් D822

0.6/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජනවාරි

3.5"
320x480
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් D813

0.6/10
511

ඇත

3.2"
240x400
3.15MP
0MP
1300 බැටරි

පිලිප්ස් D812

0.6/10
511

ඇත. 2011, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x400
3.15MP
0MP
1100 බැටරි

පිලිප්ස් V816

0.6/10
511

ඇත. 2011, Q2 නිකුත් කරන ලදී

3.2"
480x800
5MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් V787

3.5/10
88

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
5000 බැටරි

පිලිප්ස් වී V377

1.8/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
0MP
5000 බැටරි

පිලිප්ස් W7376

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
540x960
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W737

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, දෙසැම්බර්

4.3"
540x960
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W736

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4"
480x800
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W732

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

4.3"
480x800
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W727

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජනවාරි

3.2"
320x480
5MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් V726

0.3/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

3.2"
320x480
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W725

0.9/10
49

ඇත

3.2"
240x400
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W715

0.9/10
49

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2.4"
240x320
3.15MP
0MP
1900 බැටරි

පිලිප්ස් Xenium X713

0.9/10
510

ඇත. 2011, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x400
3.15MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් F718

0.6/10
410

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.6"
240x320
5MP
0MP
800 බැටරි

පිලිප්ස් X712

1.2/10
710

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x400
5MP
0MP
1050 බැටරි

පිලිප්ස් W6610

1.5/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
1.2MP
5300 බැටරි

පිලිප්ස් W6500

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
540x960
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W6360

1/10
28

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

4.3"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් W6350

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4"
480x800
5MP
0MP
1630 බැටරි

පිලිප්ස් D633

0.6/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

4"
480x800
5MP
0MP
1630 බැටරි

පිලිප්ස් W632

0.9/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

3.8"
480x800
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W635

0.9/10
510

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
5MP
0MP
1630 බැටරි

පිලිප්ස් W626

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් X623

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

2.4"
240x320
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් X622

0.9/10
510

ඇත

3.2"
320x480
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W625

0.9/10
49

ඇත

3"
240x400
3.15MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් D613

0.6/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2.4"
240x320
2MP
0MP
980 බැටරි

පිලිප්ස් ඩී D612

0.9/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, අප්‍රේල්

2.4"
240x320
2MP
0MP
1200 බැටරි

පිලිප්ස් F610

0.9/10
510

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.6"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි