ඉහළම තිර / ශරීර අනුපාතය සහිත උපාංග

Updated: February 15, 2021

මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති ඉහළම තිර / ශරීර අනුපාතය සහිත නවතම උපාංග මේවාය.