විශාලතම තිර සහිත දුරකථන

Updated: February 15, 2021

මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති විශාලතම තිර සහිත නවතම ජංගම උපාංග මේවාය.