විශාලතම තිර සහිත දුරකථන

Updated: December 07, 2020

මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති විශාලතම තිර සහිත නවතම ජංගම උපාංග මේවාය.