ඒසර් උපකරණ

පිටුව 1

ඒසර් CloudMobile S500

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.3"
720x1280
8MP
0MP
1460 බැටරි

ඒසර් Allegro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

3.6"
480x800
5MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Stream

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.7"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

ඒසර් neoTouch P400

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1090 බැටරි

ඒසර් neoTouch P300

ඇත. 2010, Q2 නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
240x400
3.15MP
0MP
970 බැටරි

ඒසර් Jade Primo

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, පෙබරවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
8MP
2800 බැටරි

ඒසර් Liquid X2

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
13MP
4020 බැටරි

ඒසර් Liquid Zest Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z6 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4080 බැටරි

ඒසර් Liquid Zest

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Jade 2

ඇත

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
8MP

ඒසර් Liquid Z320

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z330

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid M320

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid M330

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z520

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z220

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid M220

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid Jade Z

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ඒසර් Liquid Z410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Jade S

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ඒසර් Liquid E3 Duo Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q3

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
2MP

ඒසර් Liquid Z500

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z200

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid E600

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2500 බැටරි

ඒසර් Liquid E700

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
3500 බැටරි

ඒසර් Liquid X1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
2MP
2700 බැටරි

ඒසර් Liquid E3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
2MP

ඒසර් Liquid Z4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1630 බැටරි

ඒසර් Liquid Z5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
0MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid S2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
2MP
3300 බැටරි

ඒසර් Liquid Z3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid S1

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
8MP
2MP
2400 බැටරි

ඒසර් Liquid E2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z2

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid C1

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid E1

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1760 බැටරි

ඒසර් Liquid Gallant E350

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
5MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid Gallant Duo

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
5MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid Glow E330

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
1GB
මතකය
3.7"
480x800
5MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid Express E320

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
5MP
0MP

ඒසර් Liquid mini E310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
5MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid mt

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.6"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid E

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
480x800
5MP
0MP
1350 බැටරි

ඒසර් Iconia Talk S

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
7"
720x1280
13MP
2MP
3400 බැටරි

ඒසර් Iconia Tab A3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

1GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
800x1280
5MP
0MP
7300 බැටරි

ඒසර් Iconia Tab A701

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

1GB
RAM
64GB
මතකය
10.1"
1920x1200
5MP
0MP
9800 බැටරි

ඒසර් Iconia Tab A511

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
1280x800
5MP
1MP
9800 බැටරි

ඒසර් Iconia Smart

ඇත. 2011, අගෝස්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4.8"
480x1024
8MP
2MP
1500 බැටරි