ඒසර් උපකරණ

පිටුව 1

ඒසර් CloudMobile S500

0.6/10
311

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.3"
720x1280
8MP
0MP
1460 බැටරි

ඒසර් Allegro

0.3/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

3.6"
480x800
5MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Stream

0.9/10
411

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.7"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

ඒසර් neoTouch P400

0.9/10
411

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1090 බැටරි

ඒසර් neoTouch P300

0.6/10
412

ඇත. 2010, Q2 නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
240x400
3.15MP
0MP
970 බැටරි

ඒසර් Jade Primo

2.9/10
109

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, පෙබරවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
8MP
2800 බැටරි

ඒසර් Liquid X2

1.5/10
610

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
13MP
4020 බැටරි

ඒසර් Liquid Zest Plus

1.5/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z6

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z6 Plus

3.2/10
108

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4080 බැටරි

ඒසර් Liquid Zest

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Jade 2

2.6/10
86

ඇත

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
8MP

ඒසර් Liquid Z320

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z330

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid M320

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid M330

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z520

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z220

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid M220

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid Jade Z

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ඒසර් Liquid Z410

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Jade S

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ඒසර් Liquid E3 Duo Plus

0.3/10
312

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q3

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
2MP

ඒසර් Liquid Z500

0.9/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z200

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid E600

0.6/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2500 බැටරි

ඒසර් Liquid E700

0.3/10
413

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
3500 බැටරි

ඒසර් Liquid X1

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
2MP
2700 බැටරි

ඒසර් Liquid E3

0.6/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
2MP

ඒසර් Liquid Z4

0.9/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1630 බැටරි

ඒසර් Liquid Z5

0.6/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
0MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid S2

1.5/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
2MP
3300 බැටරි

ඒසර් Liquid Z3

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid S1

0.9/10
513

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
8MP
2MP
2400 බැටරි

ඒසර් Liquid E2

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid Z2

1.2/10
611

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid C1

0.9/10
511

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි

ඒසර් Liquid E1

1.2/10
611

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1760 බැටරි

ඒසර් Liquid Gallant E350

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
5MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid Gallant Duo

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
5MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid Glow E330

0.9/10
511

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
1GB
මතකය
3.7"
480x800
5MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid Express E320

0.9/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
5MP
0MP

ඒසර් Liquid mini E310

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
5MP
0MP
1300 බැටරි

ඒසර් Liquid mt

0.6/10
412

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.6"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ඒසර් Liquid E

0.6/10
512

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
480x800
5MP
0MP
1350 බැටරි

ඒසර් Iconia Talk S

0.9/10
313

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
7"
720x1280
13MP
2MP
3400 බැටරි

ඒසර් Iconia Tab A3

0.9/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

1GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
800x1280
5MP
0MP
7300 බැටරි

ඒසර් Iconia Tab A701

1.5/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

1GB
RAM
64GB
මතකය
10.1"
1920x1200
5MP
0MP
9800 බැටරි

ඒසර් Iconia Tab A511

0.9/10
414

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
1280x800
5MP
1MP
9800 බැටරි

ඒසර් Iconia Smart

0.9/10
413

ඇත. 2011, අගෝස්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4.8"
480x1024
8MP
2MP
1500 බැටරි