ඇල්කැටෙල් උපකරණ

පිටුව 1

ඇල්කැටෙල් 3x (2019)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q4

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.52"
720x1600
16MP
8MP
4000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 1v (2019)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q4

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
480x960
8MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Tetra

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2050 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 1s

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
5MP
3060 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3 (2019)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.94"
720x1560
13MP
8MP
3500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3L

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.94"
720x1560
13MP
8MP
3500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3T 10

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

2GB
RAM
16GB
මතකය
10"
800x1280
2MP
2MP
4080 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Idol 5s (USA)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
12MP
8MP
2620 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fire C 2G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

3.5"
320x480
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fire E

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q3

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1700 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fire C

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q2

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
1300 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP

ඇල්කැටෙල් Fierce

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1800 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 1x

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
480x960
13MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 5

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
12MP
13MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3C

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q2

1GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1440
8MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් 3V

කටකතා

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x2160
16MP
8MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් U5 HD

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2200 බැටරි

ඇල්කැටෙල් A7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
4000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Idol 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
5MP
2800 බැටරි

ඇල්කැටෙල් A7 XL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
6"
1080x1920
12MP
5MP
4000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Orange Klif

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce XL (Windows)

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce XL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් X1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2150 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Fierce 4

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Shine Lite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් A3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2460 බැටරි

ඇල්කැටෙල් A3 XL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් A5 LED

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

ඇල්කැටෙල් U5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2050 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pulsemix

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
2MP
2800 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3100 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3200 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash Plus 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Flash Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 Plus Power

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 (6) 3G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
540x960
13MP
8MP
2580 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 (7)

ඇත. 2016, Q3 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2580 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 (6)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
720x1280
8MP
5MP
2580 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 (4)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
2MP
1500 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 4 (3.5)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (8) LTE

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

1GB
RAM
8GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
4060 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi First

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, Q4

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1450 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (7) LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2820 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (8) 3G

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
8"
800x1280
2MP
0MP
3240 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (7) 3G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2820 බැටරි

ඇල්කැටෙල් Pixi 3 (5.5)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
540x960
8MP
2MP
2910 බැටරි