ඇමසන් උපකරණ

ඇමසන් Fire HDX 8.9 (2014)

0.9/10
311

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
8.9"
2560x1600
8MP
0MP

ඇමසන් Fire Phone

0.3/10
314

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

2GB
RAM
64GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
2.1MP
2400 බැටරි

ඇමසන් Kindle Fire HDX

0.6/10
212

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
7"
1200x1920
1.3MP
0MP

ඇමසන් Kindle Fire HDX 8.9

0.9/10
311

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
8.9"
2560x1600
8MP
0MP

ඇමසන් Kindle Fire HD 8.9 LTE

0.6/10
212

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
64GB
මතකය
8.9"
1920x1200
1.3MP
0MP