ඇමසන් උපකරණ

ඇමසන් Fire HDX 8.9 (2014)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
8.9"
2560x1600
8MP
0MP

ඇමසන් Fire Phone

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

2GB
RAM
64GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
2.1MP
2400 බැටරි

ඇමසන් Kindle Fire HDX

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
7"
1200x1920
1.3MP
0MP

ඇමසන් Kindle Fire HDX 8.9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
8.9"
2560x1600
8MP
0MP

ඇමසන් Kindle Fire HD 8.9 LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
64GB
මතකය
8.9"
1920x1200
1.3MP
0MP