ආකෝස් උපකරණ

ආකෝස් Diamond

2.9/10
109

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.39"
1080x2340
16MP
8MP
3400 බැටරි

ආකෝස් Oxygen 68XL

2.1/10
613

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.85"
640x1352
8MP
5MP
5000 බැටරි

ආකෝස් Oxygen 63

1.5/10
612

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
720x1520
8MP
5MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Oxygen 57

1.5/10
612

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.71"
720x1520
8MP
5MP
2800 බැටරි

ආකෝස් Saphir 50X

0.9/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Omega

5.3/10
139

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, නොවැම්බර් 20

8GB
RAM
128 GB
මතකය
5.73"
1080x2040
12MP
5MP
3100 බැටරි

ආකෝස් Diamond Alpha +

5.3/10
136

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
16MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Tab

1.8/10
49

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
10.1"
1600x2560
13MP
5MP
6600 බැටරි

ආකෝස් Sense 50x

1.5/10
57

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
8MP
3MP

ආකෝස් Diamond Gamma

0.3/10
311

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Sense 55s

0.9/10
59

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
1080x1920
8MP
0MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Alpha

1.8/10
79

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
16MP
2950 බැටරි

ආකෝස් 50 Saphir

2.1/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

ආකෝස් 55 Graphite

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

ආකෝස් 50 Graphite

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

ආකෝස් 55b Cobalt

2.1/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
2MP
2600 බැටරි

ආකෝස් 50b Cobalt

2.1/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
2MP
2100 බැටරි

ආකෝස් Diamond 2 Plus

2.6/10
1010

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
20.7MP
8MP
2950 බැටරි

ආකෝස් 55 Cobalt Plus

1.2/10
511

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
2MP
2700 බැටරි

ආකෝස් 50 Cobalt

0.9/10
412

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Plus

2.6/10
89

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
2850 බැටරි

ආකෝස් Diamond S

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
16MP
8MP
2300 බැටරි

ආකෝස් 50d Helium 4G

1.8/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2100 බැටරි

ආකෝස් 50b Helium 4G

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 50 Diamond

2.4/10
79

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
16MP
8MP
2700 බැටරි

ආකෝස් 40c Titanium

0.9/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1450 බැටරි

ආකෝස් 40 Cesium

0.6/10
310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP

ආකෝස් 45c Platinum

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP

ආකෝස් 50b Platinum

1.5/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP

ආකෝස් 80 Helium 4G

0.9/10
312

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
8"
768x1024
5MP
2MP
3500 බැටරි

ආකෝස් 40b Titanium

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

ආකෝස් 50c Oxygen

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 40 Titanium

1.5/10
610

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ආකෝස් 45 Titanium

1.2/10
511

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1680 බැටරි

ආකෝස් 50 Titanium

1.2/10
511

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP
2100 බැටරි

ආකෝස් 45 Platinum

1.2/10
511

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1600 බැටරි

ආකෝස් 50 Platinum

1.2/10
512

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 50 Oxygen

1.5/10
511

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13.4MP
5.3MP
2300 බැටරි

ආකෝස් 45 Helium 4G

1.2/10
410

ඇත. 2014 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
0MP
1850 බැටරි

ආකෝස් 50 Helium 4G

1.2/10
411

ඇත. 2014 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 64 Xenon

0.3/10
315

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
4GB
මතකය
6.4"
720x1280
8MP
2MP
2800 බැටරි

ආකෝස් 53 Titanium

0.9/10
412

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.3"
480x854
5MP
0MP
2500 බැටරි

ආකෝස් 53 Platinum

1.2/10
512

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
5.3"
540x960
8MP
2MP
2800 බැටරි