ආකෝස් උපකරණ

ආකෝස් Diamond

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.39"
1080x2340
16MP
8MP
3400 බැටරි

ආකෝස් Oxygen 68XL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.85"
640x1352
8MP
5MP
5000 බැටරි

ආකෝස් Oxygen 63

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
720x1520
8MP
5MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Oxygen 57

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.71"
720x1520
8MP
5MP
2800 බැටරි

ආකෝස් Saphir 50X

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Omega

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, නොවැම්බර් 20

8GB
RAM
128 GB
මතකය
5.73"
1080x2040
12MP
5MP
3100 බැටරි

ආකෝස් Diamond Alpha +

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
16MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Tab

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
10.1"
1600x2560
13MP
5MP
6600 බැටරි

ආකෝස් Sense 50x

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
8MP
3MP

ආකෝස් Diamond Gamma

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Sense 55s

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
1080x1920
8MP
0MP
3000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Alpha

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
16MP
2950 බැටරි

ආකෝස් 50 Saphir

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

ආකෝස් 55 Graphite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

ආකෝස් 50 Graphite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

ආකෝස් 55b Cobalt

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
2MP
2600 බැටරි

ආකෝස් 50b Cobalt

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
2MP
2100 බැටරි

ආකෝස් Diamond 2 Plus

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
20.7MP
8MP
2950 බැටරි

ආකෝස් 55 Cobalt Plus

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
2MP
2700 බැටරි

ආකෝස් 50 Cobalt

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් Diamond Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
2850 බැටරි

ආකෝස් Diamond S

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
16MP
8MP
2300 බැටරි

ආකෝස් 50d Helium 4G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2100 බැටරි

ආකෝස් 50b Helium 4G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 50 Diamond

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
16MP
8MP
2700 බැටරි

ආකෝස් 40c Titanium

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1450 බැටරි

ආකෝස් 40 Cesium

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP

ආකෝස් 45c Platinum

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP

ආකෝස් 50b Platinum

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP

ආකෝස් 80 Helium 4G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
8"
768x1024
5MP
2MP
3500 බැටරි

ආකෝස් 40b Titanium

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

ආකෝස් 50c Oxygen

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 40 Titanium

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ආකෝස් 45 Titanium

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1680 බැටරි

ආකෝස් 50 Titanium

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP
2100 බැටරි

ආකෝස් 45 Platinum

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1600 බැටරි

ආකෝස් 50 Platinum

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 50 Oxygen

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13.4MP
5.3MP
2300 බැටරි

ආකෝස් 45 Helium 4G

ඇත. 2014 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
0MP
1850 බැටරි

ආකෝස් 50 Helium 4G

ඇත. 2014 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

ආකෝස් 64 Xenon

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
4GB
මතකය
6.4"
720x1280
8MP
2MP
2800 බැටරි

ආකෝස් 53 Titanium

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.3"
480x854
5MP
0MP
2500 බැටරි

ආකෝස් 53 Platinum

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
5.3"
540x960
8MP
2MP
2800 බැටරි