අසූස් උපකරණ

පිටුව 1

අසූස් ZenFone Lite (L1) ZA551KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone Max Shot ZB634KL

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
1080x2246
12MP
8MP
4000 බැටරි

අසූස් Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
1080x2246
12MP
8MP
4000 බැටරි

අසූස් ZenFone Live (L1) ZA550KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 ZE620KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2246
12MP
8MP
3300 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Pro ZS551KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ඔක්තෝබර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
8MP
3600 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 Lite ZC600KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x2160
16MP
20MP
3300 බැටරි

අසූස් Zenfone 5z ZS620KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජුනි

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.2"
1080x2246
12MP
8MP
3300 බැටරි

අසූස් Zenfone Max (M1) ZB555KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

අසූස් Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි 3

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.99"
1080x2160
13MP
8MP
5000 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 (2018)

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
5MP
2500 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 Lite

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x2160
16MP
20MP

අසූස් Zenfone Max Plus (M1)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x2160
16MP
8MP
4130 බැටරි

අසූස් Zenfone V V520KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
23MP
8MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie Lite ZB553KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
13MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie ZD553KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
720x1280
16MP
20MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
24MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Max Plus ZC554KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
5000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Max ZC520KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4100 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Max Pro ZC554KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
16MP
16MP
5000 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 Selfie ZB553KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
13MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenpad 3s 8.0 Z582KL

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

4GB
RAM
64GB
මතකය
7.9"
1536x2048
13MP
5MP
4680 බැටරි

අසූස් Zenfone 4 ZE554KL

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP

අසූස් Zenfone 4 Pro

කටකතා

4GB
RAM
256 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
8MP

අසූස් Zenfone 4 Selfie

කටකතා

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
16MP

අසූස් Zenpad Z8s ZT582KL

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
7.9"
1536x2048
13MP
5MP
4680 බැටරි

අසූස් Live G500TG

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2070 බැටරි

අසූස් Zenfone Live ZB501KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2650 බැටරි

අසූස් Zenfone 3 ZE552KL

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 3 ZE520KL

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
16MP
8MP
2600 බැටරි

අසූස් Zenfone 2E

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි

අසූස් Zenfone Zoom ZX551ML

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone Selfie ZD551KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 ZE550ML

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone Zoom ZX550

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 ZE551ML

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 A500KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

1GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2110 බැටරි

අසූස් Zenfone 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1200 බැටරි

අසූස් Zenfone Pegasus 3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
4100 බැටරි

අසූස් Pegasus 2 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3030 බැටරි

අසූස් Pegasus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE600KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE551KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE601KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE500KG

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE550KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 Laser ZE500KL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

අසූස් Zenfone 3 Laser ZC551KL

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3000 බැටරි

අසූස් Zenfone 5 A501CG

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2110 බැටරි

අසූස් Zenfone 2 ZE500CL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි