බ්ලැක්වීව් උපකරණ

Blackview S8

1.5/10
912

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
13MP
3180 බැටරි

බ්ලැක්වීව් එස් S6

1.8/10
812

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
8MP
5MP
4180 බැටරි

Blackview P6000

4.4/10
1110

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
8MP
6180 බැටරි

බ්ලැක්වීව් ඒ A10

0.6/10
714

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

බ්ලැක්වීව් ඒ A7 Pro

0.9/10
610

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

බ්ලැක්වීව් ඒ A7

0.3/10
511

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
2MP
2800 බැටරි