බ්ලැක්වීව් උපකරණ

බ්ලැක්වීව් S8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
13MP
3180 බැටරි

බ්ලැක්වීව් S6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
8MP
5MP
4180 බැටරි

බ්ලැක්වීව් P6000

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
8MP
6180 බැටරි

බ්ලැක්වීව් A10

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

බ්ලැක්වීව් A7 Pro

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

බ්ලැක්වීව් A7

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
2MP
2800 බැටරි