සෙල්කොන් උපකරණ

පිටුව 1

සෙල්කොන් CT 2

1/10
211

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q4

7"
480x800
3000 බැටරි

සෙල්කොන් C52

0.6/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q4

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C24

0.6/10
410

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

සෙල්කොන් C3000

0.6/10
510

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
3000 බැටරි

සෙල්කොන් C360

0.6/10
410

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C350

0.6/10
410

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C203

0.6/10
410

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C17

0.6/10
49

ඇත

2.4"
240x320
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C206

0.6/10
49

ඇත

1.8"
176x220
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C504

0.6/10
410

ඇත

2.6"
240x320
2MP
0MP
1400 බැටරි

සෙල්කොන් i4

0.6/10
410

ඇත

3.5"
320x480
3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C260

0.6/10
410

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C337

0.3/10
48

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C55

0.9/10
510

ඇත

2.2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C409

0.9/10
510

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

සෙල්කොන් C347

0.9/10
59

ඇත

1.8"
176x220
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C22

0.9/10
510

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C5

0.9/10
510

ඇත

2"
220x176
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C333

0.9/10
59

ඇත

1.8"
176x220
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C225

0.9/10
510

ඇත

2.2"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C1

0.9/10
610

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C007

0.9/10
510

ඇත

2.2"
176x220
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C2000

0.9/10
510

ඇත

2.8"
240x320
1.3MP
0MP
2000 බැටරි

සෙල්කොන් C20

0.9/10
59

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි

සෙල්කොන් C10

0.9/10
59

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි

සෙල්කොන් C339

0.9/10
510

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C550

0.9/10
510

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1550 බැටරි

සෙල්කොන් C33

0.9/10
610

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C205

0.9/10
510

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C100

0.9/10
69

ඇත

1.8"
128x160
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C207

0.9/10
610

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C2010

0.9/10
510

ඇත

2.8"
240x320
2MP
0MP
2000 බැටරි

සෙල්කොන් i9

0.9/10
69

ඇත

2.4"
176x220
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C227

0.9/10
510

ඇත

2.8"
240x400
3.15MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C404

0.9/10
610

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
2000 බැටරි

සෙල්කොන් C202

0.9/10
510

ඇත

2.2"
176x220
2MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C201

0.9/10
610

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C303

0.9/10
510

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C220

0.9/10
510

ඇත

2.2"
240x320
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C305

0.9/10
510

ඇත

1.8"
186x220
1.3MP
0MP
850 බැටරි

සෙල්කොන් C3030

0.9/10
610

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
3000 බැටරි

සෙල්කොන් 2GB Xpress

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
1.3MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් S1

1.8/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, පෙබරවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
8MP
2300 බැටරි

සෙල්කොන් C909

0.9/10
610

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C90

0.9/10
610

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C7010

0.9/10
510

ඇත

2.8"
320x480
1.3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7045

0.3/10
38

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

3.5"
320x480
1.3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7030

0.9/10
510

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.2"
320x480
1.3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7050

0.3/10
38

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4"
320x480
2MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7070

0.3/10
38

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

3.5"
320x480
2MP
0MP
1200 බැටරි