සෙල්කොන් උපකරණ

පිටුව 1

සෙල්කොන් CT 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q4

7"
480x800
3000 බැටරි

සෙල්කොන් C52

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q4

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C24

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

සෙල්කොන් C3000

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
3000 බැටරි

සෙල්කොන් C360

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C350

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C203

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C17

ඇත

2.4"
240x320
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C206

ඇත

1.8"
176x220
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C504

ඇත

2.6"
240x320
2MP
0MP
1400 බැටරි

සෙල්කොන් i4

ඇත

3.5"
320x480
3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C260

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C337

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C55

ඇත

2.2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C409

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

සෙල්කොන් C347

ඇත

1.8"
176x220
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C22

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C5

ඇත

2"
220x176
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C333

ඇත

1.8"
176x220
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C225

ඇත

2.2"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C1

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C007

ඇත

2.2"
176x220
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C2000

ඇත

2.8"
240x320
1.3MP
0MP
2000 බැටරි

සෙල්කොන් C20

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි

සෙල්කොන් C10

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි

සෙල්කොන් C339

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C550

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1550 බැටරි

සෙල්කොන් C33

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C205

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C100

ඇත

1.8"
128x160
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C207

ඇත

1.8"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C2010

ඇත

2.8"
240x320
2MP
0MP
2000 බැටරි

සෙල්කොන් i9

ඇත

2.4"
176x220
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C227

ඇත

2.8"
240x400
3.15MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C404

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
2000 බැටරි

සෙල්කොන් C202

ඇත

2.2"
176x220
2MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C201

ඇත

1.8"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C303

ඇත

2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C220

ඇත

2.2"
240x320
1.3MP
0MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් C305

ඇත

1.8"
186x220
1.3MP
0MP
850 බැටරි

සෙල්කොන් C3030

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
3000 බැටරි

සෙල්කොන් 2GB Xpress

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
1.3MP
1500 බැටරි

සෙල්කොන් S1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, පෙබරවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
8MP
2300 බැටරි

සෙල්කොන් C909

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C90

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

සෙල්කොන් C7010

ඇත

2.8"
320x480
1.3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7045

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

3.5"
320x480
1.3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7030

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.2"
320x480
1.3MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7050

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4"
320x480
2MP
0MP
1200 බැටරි

සෙල්කොන් C7070

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

3.5"
320x480
2MP
0MP
1200 බැටරි