කූල්පෑඩ් උපකරණ

කූල්පෑඩ් Cool Play 8

3.2/10
118

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2246
16MP
8MP
4000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool 2

1.2/10
813

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3200 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool Play 6

4.1/10
1210

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

6GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4060 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool M7

2.6/10
1011

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
13MP
3200 බැටරි

කූල්පෑඩ් NX1

0.3/10
410

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Defiant

0.9/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2450 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 5 Lite

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Conjr

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool S1

5.3/10
128

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
4070 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3s

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Mega 3

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
8MP
3050 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 5

2.6/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4010 බැටරි

කූල්පෑඩ් Max

2.6/10
109

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2800 බැටරි

කූල්පෑඩ් Mega

1.5/10
710

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3 Plus

2.6/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool1 dual

2.9/10
1211

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4060 බැටරි

කූල්පෑඩ් Torino

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Modena 2

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Torino S

1.5/10
711

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
5MP
1800 බැටරි

කූල්පෑඩ් Porto S

1.2/10
611

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3 Lite

1.5/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Roar

0.6/10
312

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3

0.9/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Shine

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Modena

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
540x960
8MP
2MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Porto

0.9/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
540x960
8MP
5MP
1800 බැටරි

කූල්පෑඩ් 3632

0.9/10
38

කටකතා

1GB
RAM
8GB
මතකය
6.1"
480x854
5MP
2MP