කූල්පෑඩ් උපකරණ

කූල්පෑඩ් Cool Play 8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2246
16MP
8MP
4000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool 2

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3200 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool Play 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

6GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4060 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool M7

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
13MP
3200 බැටරි

කූල්පෑඩ් NX1

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Defiant

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2450 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 5 Lite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Conjr

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool S1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
4070 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Mega 3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
8MP
3050 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4010 බැටරි

කූල්පෑඩ් Max

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2800 බැටරි

කූල්පෑඩ් Mega

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Cool1 dual

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4060 බැටරි

කූල්පෑඩ් Torino

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Modena 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
8MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Torino S

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
5MP
1800 බැටරි

කූල්පෑඩ් Porto S

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3 Lite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Roar

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

කූල්පෑඩ් Note 3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

කූල්පෑඩ් Shine

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Modena

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
540x960
8MP
2MP
2500 බැටරි

කූල්පෑඩ් Porto

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
540x960
8MP
5MP
1800 බැටරි

කූල්පෑඩ් 3632

කටකතා

1GB
RAM
8GB
මතකය
6.1"
480x854
5MP
2MP