ඩෙල් උපකරණ

ඩෙල් XPS 10

0.3/10
211

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, දෙසැම්බර්

10.1"
1366x768
5MP
2MP

ඩෙල් Streak Pro D43

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q3

4.3"
540x960
8MP
1.3MP
1520 බැටරි

ඩෙල් Streak 7

0.3/10
313

ඇත. 2011, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

7"
480x800
5MP
1.3MP
2780 බැටරි

ඩෙල් XCD28

0.9/10
49

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1100 බැටරි

ඩෙල් XCD35

0.9/10
49

ඇත. 2010, දෙසැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.5"
480x800
3.15MP
0MP
1250 බැටරි

ඩෙල් Streak

0.3/10
514

ඇත. 2010, ජුනි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x800
5MP
0MP
1530 බැටරි

ඩෙල් Aero

0.9/10
510

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.5"
360x640
5MP
0MP
1000 බැටරි

ඩෙල් Venue 7

0.9/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
7"
800x1280
3.15MP
0MP
4100 බැටරි

ඩෙල් Venue

1.2/10
511

ඇත. 2010, දෙසැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
1GB
මතකය
4.1"
480x800
8MP
0MP
1400 බැටරි

ඩෙල් Venue Pro

0.3/10
214

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4.1"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

ඩෙල් Venue 8 7000

1.2/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2GB
RAM
32GB
මතකය
8.4"
1600x2560
8MP
2MP

ඩෙල් Venue 8

0.9/10
314

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
4100 බැටරි

ඩෙල් unspecified)

2.1/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2GB
RAM
32GB
මතකය
10.5"
1600x2560
8MP
2MP
7000 බැටරි