එම්පෝරියා උපකරණ

එම්පෝරියා Glam

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

2.4"
240x320
2MP
0MP
1020 බැටරි

එම්පෝරියා Click Plus

ඇත

0.1 GB
RAM
2.4"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Flip Basic

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මාර්තු

2.4"
176x220
1020 බැටරි

එම්පෝරියා Eco

ඇත

2.2"
176x220
1020 බැටරි

එම්පෝරියා Essence Plus

ඇත

1.8"
128x160
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Elegance

ඇත

1.8"
128x160
1100 බැටරි

එම්පෝරියා Talk Comfort Plus

ඇත

1.9"
64x128
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Solid Plus

ඇත

1.8"
128x160
1750 බැටරි

එම්පෝරියා Care Plus

ඇත

2.2"
176x220
1750 බැටරි

එම්පෝරියා Elegance Plus

ඇත

1.8"
128x160
1100 බැටරි

එම්පෝරියා Click

ඇත

0.1 GB
RAM
2.2"
176x220
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Talk Comfort

ඇත

1.8"
64x128
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Talk Premium

ඇත

2"
64x128
1200 බැටරි

එම්පෝරියා RL1

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි

එම්පෝරියා Connect

ඇත

0.1 GB
RAM
2.8"
240x400
2MP
0MP
1150 බැටරි