එම්පෝරියා උපකරණ

එම්පෝරියා Glam

1/10
313

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

2.4"
240x320
2MP
0MP
1020 බැටරි

එම්පෝරියා Click Plus

0.3/10
313

ඇත

0.1 GB
RAM
2.4"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Flip Basic

1/10
313

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මාර්තු

2.4"
176x220
1020 බැටරි

එම්පෝරියා Eco

0.3/10
312

ඇත

2.2"
176x220
1020 බැටරි

එම්පෝරියා Essence Plus

0.3/10
312

ඇත

1.8"
128x160
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Elegance

0.3/10
412

ඇත

1.8"
128x160
1100 බැටරි

එම්පෝරියා Talk Comfort Plus

1/10
313

ඇත

1.9"
64x128
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Solid Plus

1/10
413

ඇත

1.8"
128x160
1750 බැටරි

එම්පෝරියා Care Plus

1/10
213

ඇත

2.2"
176x220
1750 බැටරි

එම්පෝරියා Elegance Plus

0.3/10
312

ඇත

1.8"
128x160
1100 බැටරි

එම්පෝරියා Click

1/10
313

ඇත

0.1 GB
RAM
2.2"
176x220
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Talk Comfort

1/10
311

ඇත

1.8"
64x128
1000 බැටරි

එම්පෝරියා Talk Premium

1/10
311

ඇත

2"
64x128
1200 බැටරි

එම්පෝරියා RL1

1/10
311

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි

එම්පෝරියා Connect

0.3/10
413

ඇත

0.1 GB
RAM
2.8"
240x400
2MP
0MP
1150 බැටරි