ජියෝනි උපකරණ

පිටුව 1

ජියෝනි F205

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
5MP
2670 බැටරි

ජියෝනි S11S

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.01"
1080x2160
16MP
20MP
3600 බැටරි

ජියෝනි S11

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.99"
1080x2160
16MP
16MP
3410 බැටරි

ජියෝනි M7 Plus

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජනවාරි

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.43"
1080x2160
16MP
8MP
5000 බැටරි

ජියෝනි S11 lite

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජනවාරි

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
16MP

ජියෝනි X1s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
16MP
4000 බැටරි

ජියෝනි M7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

6GB
RAM
64GB
මතකය
6.01"
1080x2160
16MP
8MP
4000 බැටරි

ජියෝනි M7 Power

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6"
720x1440
13MP
8MP
5000 බැටරි

ජියෝනි X1

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
3000 බැටරි

ජියෝනි A1 Lite

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
20MP
4000 බැටරි

ජියෝනි S10C

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
16MP
3100 බැටරි

ජියෝනි S10B

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
16MP
3700 බැටරි

ජියෝනි M6s Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

6GB
RAM
256 GB
මතකය
6"
1080x1920
12MP
8MP
6020 බැටරි

ජියෝනි S10

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
20MP
3450 බැටරි

ජියෝනි A1 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
20MP
4550 බැටරි

ජියෝනි A1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
16MP
4010 බැටරි

ජියෝනි F5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

4GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

ජියෝනි Steel 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

ජියෝනි P8 Max

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3150 බැටරි

ජියෝනි M2017

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
8MP
7000 බැටරි

ජියෝනි S9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
3000 බැටරි

ජියෝනි P7 Max

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3100 බැටරි

ජියෝනි S6 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3130 බැටරි

ජියෝනි M6

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
5000 බැටරි

ජියෝනි M6 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6"
1080x1920
16MP
8MP
6020 බැටරි

ජියෝනි P7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2300 බැටරි

ජියෝනි S6s

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3150 බැටරි

ජියෝනි P5 Mini

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

ජියෝනි W909

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
4.2"
720x1280
16MP
5MP
2530 බැටරි

ජියෝනි S8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5 mini

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5 enjoy

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
5MP
5020 බැටරි

ජියෝනි L800

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
3000 බැටරි

ජියෝනි L700

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
1700 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P2M

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
3000 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P3S

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P2S

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1600 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5 lite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P5W

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
2MP
2000 බැටරි

ජියෝනි S6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3150 බැටරි

ජියෝනි Elife S Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3150 බැටරි

ජියෝනි S5.1 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
8MP
2400 බැටරි

ජියෝනි Marathon M4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

ජියෝනි Marathon M5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
6020 බැටරි

ජියෝනි Elife E8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1440x2560
24MP
8MP
3500 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P4S

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P5L

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

ජියෝනි Ctrl V6L

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
1950 බැටරි

ජියෝනි Pioneer P6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
1950 බැටරි