හෙයර් උපකරණ

හෙයර් L8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
1080x2160
12MP
8MP
4000 බැටරි

හෙයර් Hurricane

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3300 බැටරි

හෙයර් C300

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

1.77"
128x160
2MP
0MP

හෙයර් L7

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

හෙයර් G7

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

හෙයර් G51

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

හෙයර් I8

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මාර්තු

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
1080x2160
12MP
8MP
4000 බැටරි

හෙයර් I6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3300 බැටරි

හෙයර් G8

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
2500 බැටරි