හෙයර් උපකරණ

හෙයර් L8

3.5/10
139

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
1080x2160
12MP
8MP
4000 බැටරි

හෙයර් Hurricane

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3300 බැටරි

හෙයර් C300

0.9/10
69

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

1.77"
128x160
2MP
0MP

හෙයර් L7

3.5/10
139

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

හෙයර් G7

2.1/10
810

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

හෙයර් G51

1.8/10
811

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

හෙයර් I8

3.5/10
139

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මාර්තු

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
1080x2160
12MP
8MP
4000 බැටරි

හෙයර් I6

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3300 බැටරි

හෙයර් G8

2.1/10
810

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
2500 බැටරි