හුආවේ උපකරණ

පිටුව 1

හුආවේ nova 5T

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.26"
1080x2340
48MP
32MP
3750 බැටරි

හුආවේ MediaPad M6 Turbo 8.4

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
128 GB
මතකය
8.4"
2560x1600
13MP
8MP
6100 බැටරි

හුආවේ Enjoy 10 Plus

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.59"
1080x2340
48MP
16MP
4000 බැටරි

හුආවේ Mate 30 Pro 5G

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.53"
1176x2400
40MP
32MP
4500 බැටරි

හුආවේ Mate 30 5G

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.62"
1080x2340
40MP
24MP
4200 බැටරි

හුආවේ Mate 30 Pro

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.53"
1176x2400
40MP
32MP
4500 බැටරි

හුආවේ Mate 30

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

8GB
RAM
128 GB
මතකය
6.62"
1080x2340
40MP
24MP
4200 බැටරි

හුආවේ Mate 30 RS Porsche Design

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

12GB
RAM
512 GB
මතකය
6.53"
1176x2400
40MP
32MP
4500 බැටරි

හුආවේ Mate 30 Lite

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, සැප්තැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.26"
1080x2340
48MP
32MP
4000 බැටරි

හුආවේ Y3 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2200 බැටරි

හුආවේ Y5 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

හුආවේ Y300II

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q2

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1730 බැටරි

හුආවේ Y7 Pro (2019)

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
16MP
4000 බැටරි

හුආවේ Y7 Prime (2019)

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
16MP
4000 බැටරි

හුආවේ P30

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.1"
1080x2340
40MP
32MP
3650 බැටරි

හුආවේ Y6 Prime (2018)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

හුආවේ nova 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2310
48MP
25MP
3750 බැටරි

හුආවේ MediaPad T5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
1920x1200
5MP
2MP
5100 බැටරි

හුආවේ Mate 20 X

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, නොවැම්බර්

8GB
RAM
256 GB
මතකය
7.2"
1080x2244
40MP
24MP
5000 බැටරි

හුආවේ Mate 20 RS Porsche Design

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

8GB
RAM
512 GB
මතකය
6.39"
1440x3120
40MP
24MP
4200 බැටරි

හුආවේ Mate 20

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, නොවැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.53"
1080x2244
16MP
24MP
4000 බැටරි

හුආවේ Mate 20 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, නොවැම්බර්

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.39"
1440x3120
40MP
24MP
4200 බැටරි

හුආවේ P30 lite

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, අප්රේල් 4

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.15"
1080x2312
48MP
24MP
3340 බැටරි

හුආවේ Y5 lite (2018)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
5MP
3020 බැටරි

හුආවේ MediaPad M5 lite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
10.1"
1920x1200
8MP
8MP
7500 බැටරි

හුආවේ Enjoy 9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
8MP
4000 බැටරි

හුආවේ Y6 Pro (2019)

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, පෙබරවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.09"
720x1560
13MP
8MP
3020 බැටරි

හුආවේ Mate X

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q2

8GB
RAM
512 GB
මතකය
8"
2200x2480
40MP
0MP
4500 බැටරි

හුආවේ Y6 (2019)

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
32GB
මතකය
6.09"
720x1560
13MP
8MP
3020 බැටරි

හුආවේ Y7 (2019)

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
8MP
4000 බැටරි

හුආවේ nova 4e

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.15"
1080x2312
24MP
32MP
3340 බැටරි

හුආවේ nova 3i

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අගෝස්තු

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.3"
1080x2340
16MP
24MP
3340 බැටරි

හුආවේ P30 Pro

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

8GB
RAM
512 GB
මතකය
6.47"
1080x2340
40MP
32MP
4200 බැටරි

හුආවේ Y Max

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
7.12"
1080x2244
16MP
8MP
5000 බැටරි

හුආවේ Enjoy 9s

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.21"
1080x2340
24MP
8MP
3400 බැටරි

හුආවේ Enjoy 9e

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, අප්රේල් 8

3GB
RAM
64GB
මතකය
6.09"
720x1560
13MP
8MP
3020 බැටරි

හුආවේ Y3 (2018)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2280 බැටරි

හුආවේ Watch 2 2018

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

0.8 GB
RAM
4GB
මතකය
1.2"
390x390
420 බැටරි

හුආවේ Y5 Prime (2018)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
5MP
3020 බැටරි

හුආවේ Honor 7s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
24MP
3020 බැටරි

හුආවේ Y7 (2018)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.99"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

හුආවේ Y7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
12MP
8MP
4000 බැටරි

හුආවේ Y6 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

හුආවේ Y6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2200 බැටරි

හුආවේ Y625

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2000 බැටරි

හුආවේ MediaPad M5 10 (Pro)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q1

4GB
RAM
128 GB
මතකය
10.8"
2560x1600
13MP
8MP
7500 බැටරි

හුආවේ Honor 7A

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
2MP
8MP
3000 බැටරි

හුආවේ Honor 6A (Pro)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3020 බැටරි

හුආවේ MediaPad M5 10

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q1

4GB
RAM
128 GB
මතකය
10.8"
2560x1600
13MP
8MP
7500 බැටරි

හුආවේ MediaPad M5 8

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q1

4GB
RAM
128 GB
මතකය
8.4"
2560x1600
13MP
8MP
5100 බැටරි