ඉන්ටෙක්ස් උපකරණ

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Y2 Remote

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1500 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Xtreme

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2000 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Star L

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2000 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Power

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
4000 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Star 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2000 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua 4.5E

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1600 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Power +

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Xtreme II

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2000 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua 4G+

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් IRist Smartwatch

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
1.56"
240x240
5MP
0MP
600 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Speed

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
540x960
8MP
5MP
1700 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Trend

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Ace

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua Craze

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2500 බැටරි

ඉන්ටෙක්ස් Aqua GenX

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2850 බැටරි