කාබන් උපකරණ

පිටුව 1

කාබන් Sparkle V

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1700 බැටරි

කාබන් Smart A12 Star

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A16

0.6/10
39

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.9"
480x800
5MP
0MP
1350 බැටරි

කාබන් A12+

0.6/10
39

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A10

0.6/10
39

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.9"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A5

0.6/10
39

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

කාබන් A37

1.2/10
412

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
480x800
2MP
0MP
3000 බැටරි

කාබන් A34

0.9/10
413

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
480x800
2MP
0MP
3000 බැටරි

කාබන් A7 Star

0.6/10
410

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4.5"
480x854
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A4+

0.9/10
510

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
3.15MP
0MP
1250 බැටරි

කාබන් A2+

0.9/10
510

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
3.15MP
0MP
1750 බැටරි

කාබන් A25

0.6/10
411

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

5"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

කාබන් A27 Retina

1.2/10
512

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
8MP
2MP
1800 බැටරි

කාබන් A6

0.9/10
512

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1450 බැටරි

කාබන් A4

1.2/10
59

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4"
320x480
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A3

0.9/10
512

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
4"
320x480
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A2

0.9/10
510

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
3.15MP
0MP
1750 බැටරි

කාබන් A30

0.6/10
314

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.9"
480x800
8MP
1.3MP
2500 බැටරි

කාබන් A15

0.6/10
37

ඇත

4"
480x800
3.15MP
0MP
1420 බැටරි

කාබන් K11+

0.6/10
57

ඇත

2.4"
240x320
1000 බැටරි

කාබන් A9+

0.9/10
412

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1420 බැටරි

කාබන් K440

0.6/10
510

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
2100 බැටරි

කාබන් A11

0.3/10
311

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1500 බැටරි

කාබන් A21

0.3/10
311

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
1.3MP
1800 බැටරි

කාබන් A1+

0.9/10
510

ඇත

3.5"
320x480
3MP
0MP
1500 බැටරි

කාබන් K1+ Stereo

0.9/10
69

ඇත

1.77"
128x160
1000 බැටරි

කාබන් K451+ Sound Wave

0.6/10
410

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් K707 Spy II

0.9/10
610

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් K4+ Titan

0.9/10
610

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
2200 බැටරි

කාබන් K309 Boombastic

0.9/10
55

ඇත

1500 බැටරි

කාබන් K52 Groovster

0.6/10
510

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් A9

0.9/10
59

ඇත

3.8"
480x800
5MP
0MP
1600 බැටරි

කාබන් Titanium Mach Two S360

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
1900 බැටරි

කාබන් Titanium Wind W4

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1950 බැටරි

කාබන් Titanium S19

0.6/10
411

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2000 බැටරි

කාබන් Titanium S1 Plus

0.6/10
310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

කාබන් Titanium Octane

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2000 බැටරි

කාබන් Titanium Octane Plus

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
16MP
8MP
2000 බැටරි

කාබන් Titanium Hexa

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2050 බැටරි

කාබන් Titanium X

0.9/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
2300 බැටරි

කාබන් Titanium S5 Plus

1.5/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් S7 Titanium

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
2MP
2000 බැටරි

කාබන් S9 Titanium

0.6/10
310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2600 බැටරි

කාබන් S5 Titanium

0.9/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

කාබන් S1 Titanium

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජනවාරි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1600 බැටරි

කාබන් K36+ Jumbo Mini

0.9/10
59

ඇත

1.8"
128x160
1800 බැටරි

කාබන් K9 Jumbo

0.9/10
610

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් A111

0.6/10
312

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x800
5MP
0MP
2150 බැටරි

කාබන් K102+ Flair

0.9/10
65

ඇත

1000 බැටරි

කාබන් K101+ Media Champ

0.9/10
69

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි