කාබන් උපකරණ

පිටුව 1

කාබන් Sparkle V

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1700 බැටරි

කාබන් Smart A12 Star

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A16

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.9"
480x800
5MP
0MP
1350 බැටරි

කාබන් A12+

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A10

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.9"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

කාබන් A37

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
480x800
2MP
0MP
3000 බැටරි

කාබන් A34

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
480x800
2MP
0MP
3000 බැටරි

කාබන් A7 Star

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4.5"
480x854
5MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A4+

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
3.15MP
0MP
1250 බැටරි

කාබන් A2+

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
3.15MP
0MP
1750 බැටරි

කාබන් A25

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

5"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

කාබන් A27 Retina

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
8MP
2MP
1800 බැටරි

කාබන් A6

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1450 බැටරි

කාබන් A4

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4"
320x480
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A3

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
4"
320x480
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

කාබන් A2

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
3.15MP
0MP
1750 බැටරි

කාබන් A30

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.9"
480x800
8MP
1.3MP
2500 බැටරි

කාබන් A15

ඇත

4"
480x800
3.15MP
0MP
1420 බැටරි

කාබන් K11+

ඇත

2.4"
240x320
1000 බැටරි

කාබන් A9+

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1420 බැටරි

කාබන් K440

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
2100 බැටරි

කාබන් A11

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1500 බැටරි

කාබන් A21

ඇත

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
1.3MP
1800 බැටරි

කාබන් A1+

ඇත

3.5"
320x480
3MP
0MP
1500 බැටරි

කාබන් K1+ Stereo

ඇත

1.77"
128x160
1000 බැටරි

කාබන් K451+ Sound Wave

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් K707 Spy II

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් K4+ Titan

ඇත

2.6"
240x320
1.3MP
0MP
2200 බැටරි

කාබන් K309 Boombastic

ඇත

1500 බැටරි

කාබන් K52 Groovster

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් A9

ඇත

3.8"
480x800
5MP
0MP
1600 බැටරි

කාබන් Titanium Mach Two S360

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
1900 බැටරි

කාබන් Titanium Wind W4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1950 බැටරි

කාබන් Titanium S19

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2000 බැටරි

කාබන් Titanium S1 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

කාබන් Titanium Octane

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2000 බැටරි

කාබන් Titanium Octane Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
16MP
8MP
2000 බැටරි

කාබන් Titanium Hexa

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2050 බැටරි

කාබන් Titanium X

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
2300 බැටරි

කාබන් Titanium S5 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් S7 Titanium

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
2MP
2000 බැටරි

කාබන් S9 Titanium

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2600 බැටරි

කාබන් S5 Titanium

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

කාබන් S1 Titanium

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජනවාරි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
1600 බැටරි

කාබන් K36+ Jumbo Mini

ඇත

1.8"
128x160
1800 බැටරි

කාබන් K9 Jumbo

ඇත

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1800 බැටරි

කාබන් A111

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x800
5MP
0MP
2150 බැටරි

කාබන් K102+ Flair

ඇත

1000 බැටරි

කාබන් K101+ Media Champ

ඇත

1.8"
128x160
800 බැටරි