කියොසෙරා උපකරණ

කියොසෙරා DuraForce Pro 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
3240 බැටරි

කියොසෙරා DuraForce Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
3240 බැටරි

කියොසෙරා DuraForce XD

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, නොවැම්බර්

5.7"
720x1280
3700 බැටරි

කියොසෙරා DuraForce

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
720x1280
8MP
2MP
3100 බැටරි

කියොසෙරා Brigadier

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
720x1280
8MP
2MP
3100 බැටරි

කියොසෙරා Hydro Life

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

කියොසෙරා Hydro Elite

ඇත. 2013, Q3 නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
4.3"
720x1280
8MP
1.3MP
2100 බැටරි

කියොසෙරා Hydro Xtrm

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
2000 බැටරි

කියොසෙරා Hydro C5170

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q3

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1500 බැටරි

කියොසෙරා Rise C5155

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1500 බැටරි

කියොසෙරා Presto S1350

ඇත. 2011, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
920 බැටරි

කියොසෙරා DuraCore E4210

ඇත

2"
240x320
1360 බැටරි

කියොසෙරා DuraMax

ඇත. 2011, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

2"
240x320
3.2MP
0MP
1360 බැටරි

කියොසෙරා Brio

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, සැප්තැම්බර්

2.2"
320x240
1.3MP
0MP
870 බැටරි

කියොසෙරා Torque E6710

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
5MP
1.3MP
2500 බැටරි

කියොසෙරා Milano C5121

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3"
240x320
3.15MP
0MP
1490 බැටරි

කියොසෙරා Milano C5120

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3"
240x320
3.15MP
0MP
1490 බැටරි