කියොසෙරා උපකරණ

කියොසෙරා DuraForce Pro 2

1.2/10
514

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
3240 බැටරි

කියොසෙරා DuraForce Pro

1.5/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
3240 බැටරි

කියොසෙරා DuraForce XD

0.3/10
26

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, නොවැම්බර්

5.7"
720x1280
3700 බැටරි

කියොසෙරා DuraForce

0.3/10
313

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
720x1280
8MP
2MP
3100 බැටරි

කියොසෙරා Brigadier

0.6/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
720x1280
8MP
2MP
3100 බැටරි

කියොසෙරා Hydro Life

0.9/10
512

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

කියොසෙරා Hydro Elite

1.2/10
612

ඇත. 2013, Q3 නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
4.3"
720x1280
8MP
1.3MP
2100 බැටරි

කියොසෙරා Hydro Xtrm

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
2000 බැටරි

කියොසෙරා Hydro C5170

0.9/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q3

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1500 බැටරි

කියොසෙරා Rise C5155

0.6/10
513

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1500 බැටරි

කියොසෙරා Presto S1350

0.3/10
411

ඇත. 2011, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
920 බැටරි

කියොසෙරා DuraCore E4210

1/10
312

ඇත

2"
240x320
1360 බැටරි

කියොසෙරා DuraMax

0.3/10
412

ඇත. 2011, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

2"
240x320
3.2MP
0MP
1360 බැටරි

කියොසෙරා Brio

0.6/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, සැප්තැම්බර්

2.2"
320x240
1.3MP
0MP
870 බැටරි

කියොසෙරා Torque E6710

1.5/10
710

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
5MP
1.3MP
2500 බැටරි

කියොසෙරා Milano C5121

0.6/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3"
240x320
3.15MP
0MP
1490 බැටරි

කියොසෙරා Milano C5120

0.6/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3"
240x320
3.15MP
0MP
1490 බැටරි