ලෙනොවෝ උපකරණ

පිටුව 1

ලෙනොවෝ K10 Note

4.4/10
137

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.3"
1080x2340
16MP
16MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ A6 Note

1.8/10
612

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.09"
720x1560
13MP
5MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M7

0.9/10
412

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
2MP
3590 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M8 (HD)

1.8/10
511

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
5000 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M8 (FHD)

1.8/10
510

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
8"
1080x2160
13MP
5MP
5000 බැටරි

ලෙනොවෝ K10 Plus

2.4/10
68

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.22"
1080x2340
13MP
16MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ S5 Pro GT

2.9/10
119

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2246
20MP
20MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ Z5 Pro GT

4.4/10
911

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

12GB
RAM
512 GB
මතකය
6.39"
1080x2340
24MP
16MP
3350 බැටරි

ලෙනොවෝ Z5s

3.8/10
138

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.3"
1080x2340
16MP
16MP
3300 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab V7

2.1/10
59

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.9"
1080x2160
13MP
5MP
5180 බැටරි

ලෙනොවෝ A5

1.8/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ C2

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2750 බැටරි

ලෙනොවෝ A616

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.5"
480x854
5MP
0MP
2250 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab

1.8/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
6.98"
720x1280
13MP
5MP
4250 බැටරි

ලෙනොවෝ S5

2.4/10
1010

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1080x2160
13MP
16MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ K5

1.8/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ K5 play

1.8/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ K320t

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
8MP
8MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ moto tab

2.4/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
1200x1920
8MP
5MP
7000 බැටරි

ලෙනොවෝ K8 Plus

2.4/10
911

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
8MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ K8

2.4/10
810

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ A6000 Plus

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ P70

1.8/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ A7000 Plus

1.8/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2900 බැටරි

ලෙනොවෝ A7000

1.8/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

2GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2900 බැටරි

ලෙනොවෝ A5000

1.5/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ A1900

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1500 බැටරි

ලෙනොවෝ S60

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2150 බැටරි

ලෙනොවෝ A3900

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ A2010

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ A6010

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab Plus

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
6.8"
1080x1920
13MP
5MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ A1000

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ A6010 Plus

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ Lemon 3

2.4/10
89

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
2750 බැටරි

ලෙනොවෝ 9

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2900 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab2 Pro

3.5/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.4"
1440x2560
16MP
8MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab2

1.8/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.4"
720x1280
13MP
5MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab2 Plus

2.1/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.4"
1080x1920
13MP
8MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ P2

2.9/10
1110

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
5100 බැටරි

ලෙනොවෝ A Plus

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ C2 Power

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ B

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
2MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ K80

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ K8 Note

3.5/10
129

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු 18

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Edge

2.1/10
912

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3100 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Z2 Pro

2.1/10
1113

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
8MP
3100 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Z2

2.4/10
1012

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
8MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Z1

2.1/10
914

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4100 බැටරි

ලෙනොවෝ Vibe C

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2300 බැටරි