ලෙනොවෝ උපකරණ

පිටුව 1

ලෙනොවෝ K10 Note

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.3"
1080x2340
16MP
16MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ A6 Note

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.09"
720x1560
13MP
5MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M7

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
2MP
3590 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M8 (HD)

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
8"
800x1280
5MP
2MP
5000 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab M8 (FHD)

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
8"
1080x2160
13MP
5MP
5000 බැටරි

ලෙනොවෝ K10 Plus

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.22"
1080x2340
13MP
16MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ S5 Pro GT

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2246
20MP
20MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ Z5 Pro GT

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

12GB
RAM
512 GB
මතකය
6.39"
1080x2340
24MP
16MP
3350 බැටරි

ලෙනොවෝ Z5s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.3"
1080x2340
16MP
16MP
3300 බැටරි

ලෙනොවෝ Tab V7

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.9"
1080x2160
13MP
5MP
5180 බැටරි

ලෙනොවෝ A5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ C2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2750 බැටරි

ලෙනොවෝ A616

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.5"
480x854
5MP
0MP
2250 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
6.98"
720x1280
13MP
5MP
4250 බැටරි

ලෙනොවෝ S5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1080x2160
13MP
16MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ K5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ K5 play

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ K320t

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
8MP
8MP
3000 බැටරි

ලෙනොවෝ moto tab

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
10.1"
1200x1920
8MP
5MP
7000 බැටරි

ලෙනොවෝ K8 Plus

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
8MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ K8

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ A6000 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ P70

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ A7000 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2900 බැටරි

ලෙනොවෝ A7000

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

2GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2900 බැටරි

ලෙනොවෝ A5000

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ A1900

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1500 බැටරි

ලෙනොවෝ S60

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2150 බැටරි

ලෙනොවෝ A3900

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ A2010

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ A6010

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
6.8"
1080x1920
13MP
5MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ A1000

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ A6010 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

ලෙනොවෝ Lemon 3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
2750 බැටරි

ලෙනොවෝ 9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2900 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab2 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.4"
1440x2560
16MP
8MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.4"
720x1280
13MP
5MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ Phab2 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.4"
1080x1920
13MP
8MP
4050 බැටරි

ලෙනොවෝ P2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
5100 බැටරි

ලෙනොවෝ A Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ C2 Power

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ B

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x800
5MP
2MP
2000 බැටරි

ලෙනොවෝ K80

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ K8 Note

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු 18

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
4000 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Edge

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3100 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Z2 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
8MP
3100 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Z2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
8MP
3500 බැටරි

ලෙනොවෝ ZUK Z1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4100 බැටරි

ලෙනොවෝ Vibe C

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2300 බැටරි