එල්.ජී. උපකරණ

පිටුව 1

එල්.ජී. K50S

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.5"
720x1520
13MP
13MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. K40S

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.1"
720x1520
13MP
13MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. Q70

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.4"
1080x2310
32MP
16MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. K30 (2019)

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. K20 (2019)

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
480x960
8MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. G8X ThinQ

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, නොවැම්බර් 1

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
13MP
32MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. Tribute Empire

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. G8 ThinQ

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, අප්රේල් 11

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. Q9

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, ජූලි 11

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Q60

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
720x1520
16MP
13MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. K50

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
13MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. K40

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. V50 ThinQ 5G

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q2

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1440x3120
12MP
8MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. G8s ThinQ

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q2

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2248
12MP
8MP
3550 බැටරි

එල්.ජී. G7 One

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
32GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. G7 Fit

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Candy

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K30

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2880 බැටරි

එල්.ජී. Q7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x2160
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Q Stylus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අගෝස්තු

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2160
16MP
8MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. Q Stylo 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

6.2"
1080x2160
13MP
5MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. K11 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජූලි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. V40 ThinQ

කටකතා

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.5"
1440x3120
16MP
8MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. G Vista

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
8MP
1.3MP
3200 බැටරි

එල්.ජී. G Vista (CDMA)

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
8MP
1.3MP
3200 බැටරි

එල්.ජී. V30S ThinQ

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

6GB
RAM
256 GB
මතකය
6"
1440x2880
16MP
5MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. G7 ThinQ

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Zone 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. Aristo 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2410 බැටරි

එල්.ජී. K8 (2018)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K10 (2018)

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. X4+

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, පෙබරවාරි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. K7 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. Joy

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1900 බැටරි

එල්.ජී. Leon

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1900 බැටරි

එල්.ජී. Magna

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2540 බැටරි

එල්.ජී. AKA

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2.1MP
2610 බැටරි

එල්.ජී. G Vista 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. K10 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2800 බැටරි

එල්.ජී. K10

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

එල්.ජී. K7

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
5MP
2125 බැටරි

එල්.ජී. K4 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

5"
480x854
5MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K4

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1940 බැටරි

එල්.ජී. K8 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2125 බැටරි

එල්.ජී. K5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
1900 බැටරි

එල්.ජී. K3 (2017)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2100 බැටරි

එල්.ජී. K3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1940 බැටරි

එල්.ජී. G6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2880
13MP
5MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. G5 SE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
1440x2560
16MP
8MP
2800 බැටරි