එල්.ජී. උපකරණ

පිටුව 1

එල්.ජී. K50S

1.5/10
711

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.5"
720x1520
13MP
13MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. K40S

0.9/10
612

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.1"
720x1520
13MP
13MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. Q70

4.1/10
118

ඇත. 2019, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.4"
1080x2310
32MP
16MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. K30 (2019)

0.9/10
612

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. K20 (2019)

0.9/10
612

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
480x960
8MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. G8X ThinQ

5.6/10
157

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, නොවැම්බර් 1

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
13MP
32MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. Tribute Empire

1.8/10
610

ඇත. 2019 ජනවාරි නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. G8 ThinQ

6.2/10
166

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, අප්රේල් 11

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. Q9

2.9/10
109

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, ජූලි 11

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Q60

1.2/10
511

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
64GB
මතකය
6.26"
720x1520
16MP
13MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. K50

1.2/10
511

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
6.26"
720x1520
13MP
13MP
3500 බැටරි

එල්.ජී. K40

1.5/10
611

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q1

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. V50 ThinQ 5G

5/10
138

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q2

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.4"
1440x3120
12MP
8MP
4000 බැටරි

එල්.ජී. G8s ThinQ

5.3/10
126

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2019, Q2

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2248
12MP
8MP
3550 බැටරි

එල්.ජී. G7 One

3.5/10
129

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
32GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. G7 Fit

3.5/10
129

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Candy

2.4/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K30

1.5/10
812

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2880 බැටරි

එල්.ජී. Q7

3.2/10
119

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x2160
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Q Stylus

3.2/10
119

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අගෝස්තු

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2160
16MP
8MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. Q Stylo 4

2.6/10
98

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

6.2"
1080x2160
13MP
5MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. K11 Plus

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජූලි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. V40 ThinQ

5/10
126

කටකතා

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.5"
1440x3120
16MP
8MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. G Vista

1.2/10
512

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
8MP
1.3MP
3200 බැටරි

එල්.ජී. G Vista (CDMA)

1.2/10
613

ඇත. 2014 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
8MP
1.3MP
3200 බැටරි

එල්.ජී. V30S ThinQ

6.2/10
166

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

6GB
RAM
256 GB
මතකය
6"
1440x2880
16MP
5MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. G7 ThinQ

5.3/10
157

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.1"
1440x3120
16MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. Zone 4

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. Aristo 2

1.5/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2410 බැටරි

එල්.ජී. K8 (2018)

2.1/10
810

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K10 (2018)

1.2/10
611

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. X4+

2.1/10
810

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, පෙබරවාරි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. K7 (2017)

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. Joy

1.2/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1900 බැටරි

එල්.ජී. Leon

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1900 බැටරි

එල්.ජී. Magna

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2540 බැටරි

එල්.ජී. AKA

0.9/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2.1MP
2610 බැටරි

එල්.ජී. G Vista 2

1.8/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

එල්.ජී. K10 (2017)

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2800 බැටරි

එල්.ජී. K10

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2300 බැටරි

එල්.ජී. K7

1.8/10
711

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
5MP
2125 බැටරි

එල්.ජී. K4 (2017)

2.1/10
88

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

5"
480x854
5MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K4

1.5/10
611

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1940 බැටරි

එල්.ජී. K8 (2017)

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

එල්.ජී. K8

1.5/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2125 බැටරි

එල්.ජී. K5

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
1900 බැටරි

එල්.ජී. K3 (2017)

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2100 බැටරි

එල්.ජී. K3

1.8/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1940 බැටරි

එල්.ජී. G6

4.7/10
157

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2880
13MP
5MP
3300 බැටරි

එල්.ජී. G5 SE

4.1/10
148

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.3"
1440x2560
16MP
8MP
2800 බැටරි