මැක්ස්වෙස්ට් උපකරණ

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5 LTE

1.5/10
511

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Vice

0.9/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

0.1 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
2.4"
240x320
900 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5.5 LTE

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2700 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Blade

0.9/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2.4"
240x320
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Virtue Z5

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
8MP
0MP
2300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5.5

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5.5"
540x960
13MP
2MP
2300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 6

0.6/10
414

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මාර්තු

1GB
RAM
4GB
මතකය
6"
720x1280
13MP
2MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Android 330

0.9/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-210TV

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

2"
128x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Android 320

0.9/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1450 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-100

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

1.8"
128x160
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-200TV

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

2"
176x220
1.3MP
0MP
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 330G

1.2/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 4400

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 3000

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
1.3MP
1100 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit X50

0.9/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0.3MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit Z50

1.2/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 4600

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.7"
480x854
5MP
0MP
1700 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 55M

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 5M

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 55 LTE

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
3000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 5

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 5.5

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.5"
540x960
8MP
2MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 5s

1.2/10
612

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro X4

1.2/10
611

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro X55

1.5/10
611

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 6

0.9/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
540x960
8MP
2MP
3000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro X5

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
0MP
2100 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 3.5

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 4.5

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
8MP
0MP
1700 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 5

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
8MP
1.3MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 4

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro JR

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-110

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1.8"
176x220
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Tab Phone 72DC

0.3/10
314

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro Phablet 71

1.2/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
5MP
2MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 6200T

0.6/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මාර්තු

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
6"
540x960
8MP
0MP
2350 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 6200

0.6/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
6"
540x960
8MP
0MP
2350 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 5400T

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 5400

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි