මැක්ස්වෙස්ට් උපකරණ

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5 LTE

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Vice

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

0.1 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
2.4"
240x320
900 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5.5 LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2700 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Blade

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2.4"
240x320
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Virtue Z5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
8MP
0MP
2300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 5.5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5.5"
540x960
13MP
2MP
2300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Gravity 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මාර්තු

1GB
RAM
4GB
මතකය
6"
720x1280
13MP
2MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Android 330

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-210TV

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

2"
128x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Android 320

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1450 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-100

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

1.8"
128x160
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-200TV

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

2"
176x220
1.3MP
0MP
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 330G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 4400

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 3000

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
1.3MP
1100 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit X50

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0.3MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit Z50

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
2MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 4600

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.7"
480x854
5MP
0MP
1700 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 55M

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 5M

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 55 LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
3000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro 5.5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.5"
540x960
8MP
2MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 5s

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro X4

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro X55

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
540x960
8MP
2MP
3000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro X5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
0MP
2100 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 3.5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 4.5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
8MP
0MP
1700 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
8MP
1.3MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1400 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Astro JR

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් MX-110

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1.8"
176x220
800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Tab Phone 72DC

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Nitro Phablet 71

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
5MP
2MP
2800 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 6200T

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මාර්තු

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
6"
540x960
8MP
0MP
2350 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 6200

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
6"
540x960
8MP
0MP
2350 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 5400T

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි

මැක්ස්වෙස්ට් Orbit 5400

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි