මීසු උපකරණ

මීසු C9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

මීසු C9 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
0MP
3000 බැටරි

මීසු 16s

කටකතා

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
48MP
20MP
3600 බැටරි

මීසු E2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3400 බැටරි

මීසු MX5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
20.7MP
5MP
3150 බැටරි

මීසු MX3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
128 GB
මතකය
5.1"
1080x1800
8MP
2MP
2400 බැටරි

මීසු MX2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
4.4"
800x1280
8MP
1.2MP
1800 බැටරි

මීසු MX 4-core

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
64GB
මතකය
4"
640x960
8MP
0MP
1700 බැටරි

මීසු MX

ඇත. 2012, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
4"
640x960
8MP
0MP
1600 බැටරි

මීසු Note 9

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2244
48MP
20MP
4000 බැටරි

මීසු V8

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, සැප්තැම්බර් 26

5.7"
720x1440
13MP
5MP
3200 බැටරි

මීසු M8c

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
3070 බැටරි

මීසු MX4 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1536x2560
20.7MP
5MP
3350 බැටරි

මීසු m2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

මීසු 15 Lite

ඉක්මණින් පැමිණෙන

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.46"
1080x1920
12MP
20MP
3000 බැටරි

මීසු 15

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල් 29

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.46"
1080x1920
12MP
20MP
3000 බැටරි

මීසු 15 Plus

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල් 29

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.95"
1440x2560
12MP
20MP
3500 බැටරි

මීසු E3

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.99"
1080x2160
20MP
8MP
3300 බැටරි

මීසු M6s

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජනවාරි 19

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
16MP
8MP
3000 බැටරි

මීසු M6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
3070 බැටරි

මීසු m1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
768x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

මීසු m1 note

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3140 බැටරි

මීසු PRO 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x1920
21MP
5MP
3050 බැටරි

මීසු PRO 5 mini

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
4.7"
1080x1920
16MP
5MP

මීසු m1 metal

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3140 බැටරි

මීසු MX5e

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
5MP
3150 බැටරි

මීසු m2 note

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3100 බැටරි

මීසු MX4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
5.36"
1152x1920
20.7MP
2MP
3100 බැටරි

මීසු Pro 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
21MP
5MP
2560 බැටරි

මීසු M3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2870 බැටරි

මීසු M3 Note

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4100 බැටරි

මීසු M3s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3020 බැටරි

මීසු MX6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
5MP
3060 බැටරි

මීසු M3e

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3100 බැටරි

මීසු M3 Max

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
5MP
4100 බැටරි

මීසු Pro 7

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.2"
1080x1920
12MP
16MP
3000 බැටරි

මීසු Pro 6 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
5MP
3400 බැටරි

මීසු M5c

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

මීසු M5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
3070 බැටරි

මීසු U20

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3260 බැටරි

මීසු U10

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2760 බැටරි

මීසු Pro 6s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
12MP
5MP
3060 බැටරි

මීසු M3x

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
5MP
3200 බැටරි

මීසු M5 Note

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4000 බැටරි

මීසු M5s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මීසු Pro 7 Plus

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
16MP
3500 බැටරි

මීසු M6 Note

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4000 බැටරි