මීසු උපකරණ

මීසු C9

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
3000 බැටරි

මීසු C9 Pro

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
0MP
3000 බැටරි

මීසු 16s

5/10
107

කටකතා

8GB
RAM
256 GB
මතකය
6.4"
1080x2340
48MP
20MP
3600 බැටරි

මීසු E2

1.8/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
3400 බැටරි

මීසු MX5

1.5/10
913

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
20.7MP
5MP
3150 බැටරි

මීසු MX3

1/10
415

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
128 GB
මතකය
5.1"
1080x1800
8MP
2MP
2400 බැටරි

මීසු MX2

1/10
315

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
4.4"
800x1280
8MP
1.2MP
1800 බැටරි

මීසු MX 4-core

1/10
314

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
64GB
මතකය
4"
640x960
8MP
0MP
1700 බැටරි

මීසු MX

1/10
214

ඇත. 2012, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
4"
640x960
8MP
0MP
1600 බැටරි

මීසු Note 9

3.8/10
1110

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2244
48MP
20MP
4000 බැටරි

මීසු V8

1.5/10
810

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, සැප්තැම්බර් 26

5.7"
720x1440
13MP
5MP
3200 බැටරි

මීසු M8c

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
3070 බැටරි

මීසු MX4 Pro

1.5/10
713

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1536x2560
20.7MP
5MP
3350 බැටරි

මීසු m2

0.9/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

මීසු 15 Lite

2.6/10
1211

ඉක්මණින් පැමිණෙන

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.46"
1080x1920
12MP
20MP
3000 බැටරි

මීසු 15

2.6/10
1211

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල් 29

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.46"
1080x1920
12MP
20MP
3000 බැටරි

මීසු 15 Plus

3.8/10
149

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, අප්රේල් 29

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.95"
1440x2560
12MP
20MP
3500 බැටරි

මීසු E3

0.6/10
611

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.99"
1080x2160
20MP
8MP
3300 බැටරි

මීසු M6s

1.8/10
1012

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, ජනවාරි 19

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
16MP
8MP
3000 බැටරි

මීසු M6

1.5/10
912

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
3070 බැටරි

මීසු m1

0.6/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
768x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

මීසු m1 note

0.6/10
614

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3140 බැටරි

මීසු PRO 5

2.1/10
1112

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x1920
21MP
5MP
3050 බැටරි

මීසු PRO 5 mini

1.5/10
89

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
4.7"
1080x1920
16MP
5MP

මීසු m1 metal

1.5/10
912

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3140 බැටරි

මීසු MX5e

1.5/10
913

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
5MP
3150 බැටරි

මීසු m2 note

0.9/10
713

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3100 බැටරි

මීසු MX4

0.3/10
514

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
5.36"
1152x1920
20.7MP
2MP
3100 බැටරි

මීසු Pro 6

1.8/10
1013

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
21MP
5MP
2560 බැටරි

මීසු M3

0.9/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2870 බැටරි

මීසු M3 Note

2.4/10
1011

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4100 බැටරි

මීසු M3s

1.2/10
812

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3020 බැටරි

මීසු MX6

1.5/10
913

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
5MP
3060 බැටරි

මීසු M3e

1.5/10
912

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3100 බැටරි

මීසු M3 Max

2.1/10
912

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
5MP
4100 බැටරි

මීසු Pro 7

2.4/10
1112

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.2"
1080x1920
12MP
16MP
3000 බැටරි

මීසු Pro 6 Plus

2.6/10
1111

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
5MP
3400 බැටරි

මීසු M5c

1.5/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

මීසු M5

1.2/10
812

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
3070 බැටරි

මීසු U20

1.5/10
912

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3260 බැටරි

මීසු U10

0.9/10
713

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2760 බැටරි

මීසු Pro 6s

1.8/10
1013

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
12MP
5MP
3060 බැටරි

මීසු M3x

1.8/10
1012

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
12MP
5MP
3200 බැටරි

මීසු M5 Note

2.4/10
1011

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
4000 බැටරි

මීසු M5s

1.5/10
912

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මීසු Pro 7 Plus

3.2/10
1210

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.7"
1440x2560
12MP
16MP
3500 බැටරි

මීසු M6 Note

1.5/10
710

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4000 බැටරි