මයික්‍රොමැක්ස් උපකරණ

පිටුව 1

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5 Infinity

1.8/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
5MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat Go

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Selfie 2 Q4311

1.2/10
49

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Dual 5

2.4/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
3200 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 2 Q402

1.2/10
48

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1300 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5 Pro

1.8/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Infinity Life

1.2/10
49

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas 1 2018

0.9/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
8MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5

1.8/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
5MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5 Plus

1.8/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 2 Ultra

1.5/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1300 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Infinity Pro

2.4/10
67

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.99"
1080x2160
13MP
16MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Dual 4 E4816

2.1/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
13MP
2730 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Selfie 3 Q460

2.9/10
86

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
16MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 2+

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, Q4

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 3 Q437

0.9/10
49

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 4 Q440

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
5MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Selfie 2 Note Q4601

1.2/10
49

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Selfie 2 Q4311

1.2/10
49

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Infinity

2.4/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
16MP
2980 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Evok Dual Note E4815

2.4/10
99

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas 2 Q4310

2.4/10
910

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3050 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas 1

1.8/10
810

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Selfie 2

1.2/10
49

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 5

1.8/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 4

0.6/10
310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 3

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 2

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 1

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A25

0.9/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ඔක්තෝබර්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.8"
240x320
1.3MP
0MP
1280 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A90s

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4.3"
480x800
8MP
0MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A80

0.3/10
47

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

5MP
0MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A90

0.9/10
49

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4.3"
480x800
8MP
0MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Superfone Punk A44

0.6/10
410

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.5"
240x320
2MP
0MP
1200 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X246

0.9/10
59

ඇත

2.4"
240x320
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X234+

0.6/10
59

ඇත

2"
176x220
800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A52

1.2/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

3.2"
240x320
2MP
0MP
1280 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A45

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X233

0.9/10
58

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

1.77"
128x160

මයික්‍රොමැක්ස් X335

0.9/10
58

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

2.8"
240x320

මයික්‍රොමැක්ස් X231

0.9/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

2.4"
240x320
1.3MP
0MP

මයික්‍රොමැක්ස් X333

0.6/10
45

ඇත

1000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X11i

0.9/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

1.46"
128x128
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X270

0.6/10
49

ඇත

2.4"
240x320
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X40

0.9/10
56

ඇත

2MP
0MP
1000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X450

0.6/10
511

ඇත

2.4"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X222

0.9/10
65

ඇත

900 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Q80

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2.4"
320x240
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X370

0.6/10
410

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

2.2"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A60

0.9/10
49

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1280 බැටරි