මයික්‍රොමැක්ස් උපකරණ

පිටුව 1

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5 Infinity

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
5MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat Go

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
5MP
2000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Selfie 2 Q4311

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Dual 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
3200 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 2 Q402

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1300 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5 Pro

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Infinity Life

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
13MP
8MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas 1 2018

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
8MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
5MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 5 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජනවාරි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
5000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 2 Ultra

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1300 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Infinity Pro

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.99"
1080x2160
13MP
16MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Dual 4 E4816

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
13MP
2730 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Selfie 3 Q460

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
16MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 2+

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, Q4

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 3 Q437

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Bharat 4 Q440

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
5MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Selfie 2 Note Q4601

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Selfie 2 Q4311

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Infinity

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
16MP
2980 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Evok Dual Note E4815

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas 2 Q4310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
3050 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas 1

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Canvas Selfie 2

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, අගෝස්තු

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Vdeo 1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A25

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ඔක්තෝබර්

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.8"
240x320
1.3MP
0MP
1280 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A90s

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4.3"
480x800
8MP
0MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A80

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

5MP
0MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A90

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

4.3"
480x800
8MP
0MP
1600 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Superfone Punk A44

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.5"
240x320
2MP
0MP
1200 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X246

ඇත

2.4"
240x320
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X234+

ඇත

2"
176x220
800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A52

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

3.2"
240x320
2MP
0MP
1280 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A45

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

3.5"
320x480
2MP
0MP
1300 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X233

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

1.77"
128x160

මයික්‍රොමැක්ස් X335

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

2.8"
240x320

මයික්‍රොමැක්ස් X231

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

2.4"
240x320
1.3MP
0MP

මයික්‍රොමැක්ස් X11i

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

1.46"
128x128
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X270

ඇත

2.4"
240x320
1800 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X40

ඇත

2MP
0MP
1000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X450

ඇත

2.4"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් Q80

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2.4"
320x240
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් X370

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

2.2"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි

මයික්‍රොමැක්ස් A60

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1280 බැටරි