මයික්‍රොසොෆ්ට් උපකරණ

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 550

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
5MP
2MP
2100 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 435

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1560 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 1330

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, Q3

1GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1280
14MP
5MP

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 430 Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 435 Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1560 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 1030

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, Q3

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
50MP
2MP

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950 XL Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1440x2560
20MP
5MP
3340 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950 Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1440x2560
20MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950 XL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1440x2560
20MP
5MP
3340 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1440x2560
20MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 850

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
10MP
2MP

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 650

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 LTE Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
1MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL LTE Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
1MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
1MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 540 Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 532

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1560 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 535 Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
540x960
5MP
5MP
1905 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 535

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
540x960
5MP
5MP
1905 බැටරි