මයික්‍රොසොෆ්ට් උපකරණ

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 550

0.9/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
5MP
2MP
2100 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 435

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1560 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 1330

0.3/10
310

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, Q3

1GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1280
14MP
5MP

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 430 Dual SIM

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 435 Dual SIM

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1560 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 1030

1.8/10
57

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2015, Q3

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
50MP
2MP

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950 XL Dual SIM

3.5/10
118

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1440x2560
20MP
5MP
3340 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950 Dual SIM

3.5/10
118

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1440x2560
20MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950 XL

3.2/10
108

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1440x2560
20MP
5MP
3340 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 950

3.2/10
108

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1440x2560
20MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 850

1.2/10
48

කටකතා. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, Q1

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
10MP
2MP

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 650

2.1/10
810

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL LTE

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL Dual SIM

1.2/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 LTE Dual SIM

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
1MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL LTE Dual SIM

1.5/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 XL

0.9/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.7"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 Dual SIM

1.5/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
1MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 640 LTE

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
1MP
2500 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 540 Dual SIM

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 532

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1560 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 535 Dual SIM

1.5/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
540x960
5MP
5MP
1905 බැටරි

මයික්‍රොසොෆ්ට් Lumia 535

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
540x960
5MP
5MP
1905 බැටරි