මෝටරෝලා උපකරණ

පිටුව 1

මෝටරෝලා Moto E6 Plus

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.1"
720x1560
13MP
8MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Plus

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2270
16MP
12MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Play

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1512
13MP
8MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Power

ඇත. 2019, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
720x1570
12MP
8MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z4 Play

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.22"
1080x2340
48MP
16MP
3600 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Cruise

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Razr 2019

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
876x2142
16MP
5MP
2730 බැටරි

මෝටරෝලා One Vision

කටකතා

3GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2520
48MP
25MP
3500 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Play Go

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අගෝස්තු

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.84"
480x960
8MP
5MP
2100 බැටරි

මෝටරෝලා Motocubo A45

ඇත. 2009, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

2.5"
320x240
2MP
0MP
930 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Plus

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

2GB
RAM
32GB
මතකය
6"
720x1440
12MP
5MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Play

ඉක්මණින් පැමිණෙන

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto X5

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.9"
1080x2160
12MP
16MP
3300 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G6

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
1080x2160
12MP
16MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G6 Plus

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.93"
1080x2160
12MP
16MP
3200 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G6 Play

කටකතා

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
12MP
5MP
4000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z3 Play

කටකතා

6GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x2160
12MP
5MP

මෝටරෝලා Moto E5

කටකතා

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto X Force

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.4"
1440x2560
21MP
5MP
3760 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E3 Power

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3500 බැටරි

මෝටරෝලා Moto M

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3050 බැටරි

මෝටරෝලා Moto C

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2350 බැටරි

මෝටරෝලා Moto C Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4 (USA)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4 Plus (USA)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4 Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z2 Force

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1440x2560
12MP
8MP

මෝටරෝලා Moto Z Force

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1440x2560
21MP
5MP
3500 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1440x2560
13MP
5MP
2600 බැටරි

මෝටරෝලා ZN300

ඇත. 2009, මැයි නිකුත් කරන ලදී

3.15MP
0MP
940 බැටරි

මෝටරෝලා XT319

ඇත. 2011, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1390 බැටරි

මෝටරෝලා XT390

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q4

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP

මෝටරෝලා WX306

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

2"
176x220
2MP
0MP
910 බැටරි

මෝටරෝලා MOTO XT316

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1420 බැටරි

මෝටරෝලා MOTO XT702

ඇත. 2009, Q4 නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1390 බැටරි

මෝටරෝලා XT301

ඇත. 2011, Q2 නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3"
240x320
3.15MP
0MP
1170 බැටරි

මෝටරෝලා XT806

ඇත. 2010, Q4 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
480x854
5MP
0MP
1380 බැටරි

මෝටරෝලා WX290

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.77"
128x160
750 බැටරි

මෝටරෝලා WX260

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
750 බැටරි

මෝටරෝලා XT701

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1420 බැටරි

මෝටරෝලා WX390

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
650 බැටරි

මෝටරෝලා WX280

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
650 බැටරි

මෝටරෝලා WX160

ඇත. 2009, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.3"
64x96
650 බැටරි

මෝටරෝලා WX180

ඇත. 2010, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1.5"
128x128
650 බැටරි

මෝටරෝලා ROKR ZN50

ඇත. 2009 නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x427
3.15MP
0MP
950 බැටරි

මෝටරෝලා ROKR W6

ඇත. 2009, මැයි නිකුත් කරන ලදී

1.9"
176x220
1.3MP
0MP
880 බැටරි

මෝටරෝලා RAZR D1

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
5MP
0MP
1785 බැටරි

මෝටරෝලා RAZR M XT905

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජනවාරි

4.3"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි