මෝටරෝලා උපකරණ

පිටුව 1

මෝටරෝලා Moto E6 Plus

2.1/10
810

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.1"
720x1560
13MP
8MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Plus

2.6/10
1110

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
1080x2270
16MP
12MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Play

2.1/10
911

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1512
13MP
8MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G7 Power

2.1/10
713

ඇත. 2019, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
6.2"
720x1570
12MP
8MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z4 Play

2.9/10
88

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.22"
1080x2340
48MP
16MP
3600 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Cruise

1.2/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Razr 2019

0.6/10
512

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
876x2142
16MP
5MP
2730 බැටරි

මෝටරෝලා One Vision

2.9/10
98

කටකතා

3GB
RAM
128 GB
මතකය
6.2"
1080x2520
48MP
25MP
3500 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Play Go

0.9/10
49

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අගෝස්තු

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.84"
480x960
8MP
5MP
2100 බැටරි

මෝටරෝලා Motocubo A45

0.6/10
410

ඇත. 2009, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

2.5"
320x240
2MP
0MP
930 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Plus

2.4/10
813

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, මැයි

2GB
RAM
32GB
මතකය
6"
720x1440
12MP
5MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E5 Play

2.1/10
811

ඉක්මණින් පැමිණෙන

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto X5

2.4/10
108

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.9"
1080x2160
12MP
16MP
3300 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G6

2.4/10
98

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
1080x2160
12MP
16MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G6 Plus

2.4/10
98

කටකතා

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.93"
1080x2160
12MP
16MP
3200 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G6 Play

1.5/10
59

කටකතා

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.7"
720x1440
12MP
5MP
4000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z3 Play

1.8/10
99

කටකතා

6GB
RAM
64GB
මතකය
6"
1080x2160
12MP
5MP

මෝටරෝලා Moto E5

1.8/10
79

කටකතා

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto X Force

1.8/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.4"
1440x2560
21MP
5MP
3760 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E3

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E3 Power

2.1/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3500 බැටරි

මෝටරෝලා Moto M

2.4/10
1011

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3050 බැටරි

මෝටරෝලා Moto C

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2350 බැටරි

මෝටරෝලා Moto C Plus

2.1/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
4000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4 (USA)

2.4/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4 Plus (USA)

2.4/10
812

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4

2.4/10
911

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E4 Plus

2.1/10
713

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z2 Force

2.4/10
98

කටකතා

6GB
RAM
128 GB
මතකය
5.5"
1440x2560
12MP
8MP

මෝටරෝලා Moto Z Force

3.2/10
1310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1440x2560
21MP
5MP
3500 බැටරි

මෝටරෝලා Moto Z

3.8/10
149

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1440x2560
13MP
5MP
2600 බැටරි

මෝටරෝලා ZN300

0.6/10
46

ඇත. 2009, මැයි නිකුත් කරන ලදී

3.15MP
0MP
940 බැටරි

මෝටරෝලා XT319

0.9/10
411

ඇත. 2011, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1390 බැටරි

මෝටරෝලා XT390

0.9/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q4

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP

මෝටරෝලා WX306

0.3/10
310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

2"
176x220
2MP
0MP
910 බැටරි

මෝටරෝලා MOTO XT316

0.9/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1420 බැටරි

මෝටරෝලා MOTO XT702

0.9/10
612

ඇත. 2009, Q4 නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1390 බැටරි

මෝටරෝලා XT301

0.9/10
512

ඇත. 2011, Q2 නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3"
240x320
3.15MP
0MP
1170 බැටරි

මෝටරෝලා XT806

0.6/10
413

ඇත. 2010, Q4 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
480x854
5MP
0MP
1380 බැටරි

මෝටරෝලා WX290

0.6/10
49

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.77"
128x160
750 බැටරි

මෝටරෝලා WX260

0.6/10
49

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
750 බැටරි

මෝටරෝලා XT701

0.9/10
411

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1420 බැටරි

මෝටරෝලා WX390

0.3/10
410

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
650 බැටරි

මෝටරෝලා WX280

0.3/10
310

ඇත. 2010 නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
650 බැටරි

මෝටරෝලා WX160

0.3/10
310

ඇත. 2009, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.3"
64x96
650 බැටරි

මෝටරෝලා WX180

0.3/10
310

ඇත. 2010, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1.5"
128x128
650 බැටරි

මෝටරෝලා ROKR ZN50

0.9/10
49

ඇත. 2009 නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x427
3.15MP
0MP
950 බැටරි

මෝටරෝලා ROKR W6

0.3/10
411

ඇත. 2009, මැයි නිකුත් කරන ලදී

1.9"
176x220
1.3MP
0MP
880 බැටරි

මෝටරෝලා RAZR D1

1.2/10
611

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
5MP
0MP
1785 බැටරි

මෝටරෝලා RAZR M XT905

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජනවාරි

4.3"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි