මෝටරෝලා උපකරණ

පිටුව 3

මෝටරෝලා MOTOTV EX245

ඇත. 2010, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

3.2"
320x400
3.15MP
0MP
910 බැටරි

මෝටරෝලා ES400

ඇත. 2010, Q3 නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
3"
480x640
3.15MP
0MP
1540 බැටරි

මෝටරෝලා Quench XT3 XT502

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1270 බැටරි

මෝටරෝලා QUENCH

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.1"
320x480
5MP
0MP
1420 බැටරි

මෝටරෝලා MILESTONE

ඇත. 2009, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1400 බැටරි

මෝටරෝලා DEXT MB220

ඇත. 2009, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
1GB
මතකය
3.1"
320x480
5MP
0MP
1420 බැටරි

මෝටරෝලා W7 Active Edition

ඇත. 2009, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

2.2"
240x320
2MP
0MP
910 බැටරි

මෝටරෝලා W233 Renew

ඇත. 2009, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1.6"
128x128

මෝටරෝලා Moto G (3rd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2470 බැටරි

මෝටරෝලා Moto X Play Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
5MP
3630 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G Dual SIM (3rd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2470 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.3"
540x960
5MP
0MP
1980 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G Dual SIM

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
4.5"
720x1280
5MP
1.3MP
2070 බැටරි

මෝටරෝලා Droid Turbo 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.4"
1440x2560
21MP
5MP
3760 බැටරි

මෝටරෝලා Droid Maxx 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
5MP
3630 බැටරි

මෝටරෝලා DROID Turbo

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1440x2560
21MP
2MP
3900 බැටරි

මෝටරෝලා DROID Ultra

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
10MP
2MP
2130 බැටරි

මෝටරෝලා DROID Maxx

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
10MP
2MP
3500 බැටරි

මෝටරෝලා DROID Mini

ඇත. 2013 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.3"
720x1280
10MP
2MP
2000 බැටරි

මෝටරෝලා DROID RAZR M

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.3"
540x960
8MP
0MP
2000 බැටරි

මෝටරෝලා DROID RAZR MAXX HD

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4.7"
720x1280
8MP
1.3MP
3300 බැටරි

මෝටරෝලා DROID RAZR HD

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ඔක්තෝබර්

4.7"
720x1280
8MP
1.3MP
2530 බැටරි

මෝටරෝලා DROID RAZR MAXX

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.3"
540x960
8MP
1.3MP
3300 බැටරි

මෝටරෝලා DROID XYBOARD 8.2 MZ609

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
32GB
මතකය
8.2"
800x1280
5MP
1.3MP
3960 බැටරි

මෝටරෝලා DROID 3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
4"
540x960
8MP
0MP
1540 බැටරි

මෝටරෝලා DROID X2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, මැයි

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4.3"
540x960
8MP
0MP
1540 බැටරි

මෝටරෝලා DROID 2 Global

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1420 බැටරි

මෝටරෝලා DROID 2

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.7"
480x854
5MP
0MP
1400 බැටරි

මෝටරෝලා DROID X

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
6.5 GB
මතකය
4.3"
480x854
8MP
0MP
1540 බැටරි

මෝටරෝලා Defy Mini XT321

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, Q2

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1650 බැටරි

මෝටරෝලා Defy Mini XT320

ඇත. 2012, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1650 බැටරි

මෝටරෝලා DEFY+

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1700 බැටරි

මෝටරෝලා DEFY

ඇත. 2010, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.7"
480x854
5MP
0MP
1540 බැටරි

මෝටරෝලා ATRIX

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, අප්‍රේල්

1GB
RAM
16GB
මතකය
4"
540x960
5MP
0MP
1930 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E Dual SIM (2nd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
2390 බැටරි

මෝටරෝලා Moto E (2nd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
5MP
0MP
2390 බැටරි

මෝටරෝලා Moto X (2nd Gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
2MP
2300 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G Dual SIM (2nd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2070 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G (2nd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2070 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G 4G (2nd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2390 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G 4G Dual SIM (2nd gen)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2390 බැටරි

මෝටරෝලා Moto G 4G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
720x1280
5MP
1.3MP
2070 බැටරි

මෝටරෝලා ATRIX 4G

ඇත. 2011, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
4"
540x960
5MP
0MP
1930 බැටරි

මෝටරෝලා XOOM 2 Media Edition 3G MZ608

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
8.2"
800x1280
5MP
1.3MP
3960 බැටරි

මෝටරෝලා EX212

ඇත. 2011, Q3 නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
2MP
0MP
750 බැටරි

මෝටරෝලා EX128

ඇත. 2010, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x400
3.15MP
0MP
910 බැටරි

මෝටරෝලා A1260

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3"
240x400
5MP
0MP
1130 බැටරි

මෝටරෝලා E11

ඇත. 2009, Q4 නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x320
3.15MP
0MP
910 බැටරි

මෝටරෝලා EX119

ඇත. 2011, අගෝස්තු නිකුත් කරන ලදී

2.4"
320x240
3.15MP
0MP
910 බැටරි

මෝටරෝලා MOTOKEY XT EX118

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2.4"
320x240
3.15MP
0MP
910 බැටරි