පාම් උපකරණ

පාම් Pepito

1.5/10
58

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
3.3"
720x1280
12MP
8MP
800 බැටරි

පාම් Pre 2 CDMA

0.9/10
512

ඇත. 2010, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
3.1"
320x480
5MP
0MP

පාම් Pre 2

0.9/10
411

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
3.1"
320x480
5MP
0MP

පාම් Pixi Plus

0.3/10
311

ඇත. 2010, ජුනි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.63"
320x400
2MP
0MP
1150 බැටරි

පාම් Pre Plus

0.3/10
313

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
3.1"
320x480
3.15MP
0MP
1150 බැටරි