පාම් උපකරණ

පාම් Pepito

කටකතා

3GB
RAM
32GB
මතකය
3.3"
720x1280
12MP
8MP
800 බැටරි

පාම් Pre 2 CDMA

ඇත. 2010, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
3.1"
320x480
5MP
0MP

පාම් Pre 2

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
3.1"
320x480
5MP
0MP

පාම් Pixi Plus

ඇත. 2010, ජුනි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.63"
320x400
2MP
0MP
1150 බැටරි

පාම් Pre Plus

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
16GB
මතකය
3.1"
320x480
3.15MP
0MP
1150 බැටරි