පැනසොනික් උපකරණ

පිටුව 1

පැනසොනික් Eluga Ray 530

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 600

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 800

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් P95

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2300 බැටරි

පැනසොනික් P90

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
5MP
2400 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 550

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3250 බැටරි

පැනසොනික් P101

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
480x960
8MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් P100

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, පෙබරවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga C

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I5

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් P91

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 700

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
5000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 500

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් P99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A3

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A3 Pro

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I2 Activ

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

පැනසොනික් P9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2210 බැටරි

පැනසොනික් P55 Max

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga i3 Mega

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Mark 2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Pulse

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2200 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Pulse X

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray X

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray Max

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් P88

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2600 බැටරි

පැනසොනික් P55 Novo

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Tapp

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Arc

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
5MP
1800 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I2 (2016)

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I3

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2700 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Note

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Arc 2

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2450 බැටරි

පැනසොනික් T50

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1600 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Turbo

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2350 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Mark

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Switch

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
2910 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga L2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
8MP
2MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් T45

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1800 බැටරි

පැනසොනික් Eluga L 4G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Z

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2050 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Icon

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga S mini

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
5MP
1980 බැටරි