පැනසොනික් උපකරණ

පිටුව 1

පැනසොනික් Eluga Ray 530

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 600

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 800

2.4/10
810

ඇත. 2019, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් P95

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2300 බැටරි

පැනසොනික් P90

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
5MP
2400 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 550

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
8MP
3250 බැටරි

පැනසොනික් P101

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
480x960
8MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I7

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.45"
720x1440
8MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් P100

2.1/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, පෙබරවාරි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I9

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga C

1.5/10
610

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, දෙසැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A4

2.1/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I5

1.5/10
812

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2017, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් P91

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, නොවැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 700

3.5/10
119

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
13MP
5000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray 500

1.2/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I4

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් P99

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A3

1.5/10
611

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A3 Pro

1.5/10
611

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I2 Activ

1.2/10
611

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2200 බැටරි

පැනසොනික් P9

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x854
8MP
5MP
2210 බැටරි

පැනසොනික් P55 Max

2.1/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජූලි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
5000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga i3 Mega

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray

1.8/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මැයි

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Mark 2

1.5/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Pulse

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2200 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Pulse X

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, මාර්තු

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray X

1.8/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Ray Max

2.9/10
1010

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, අප්රේල්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් P88

1.5/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.3"
720x1280
13MP
5MP
2600 බැටරි

පැනසොනික් P55 Novo

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, නොවැම්බර්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Tapp

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Arc

2.1/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
5MP
1800 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I2 (2016)

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I3

1.5/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2700 බැටරි

පැනසොනික් Eluga A2

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, අප්රේල්

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Note

2.4/10
79

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
5MP
3000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Arc 2

2.1/10
810

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2450 බැටරි

පැනසොනික් T50

0.9/10
512

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1600 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Turbo

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජනවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2350 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Mark

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Switch

2.1/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
8MP
2910 බැටරි

පැනසොනික් Eluga I2

0.9/10
49

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga L2

0.3/10
37

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
8MP
2MP
2500 බැටරි

පැනසොනික් T45

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1800 බැටරි

පැනසොනික් Eluga L 4G

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Z

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2050 බැටරි

පැනසොනික් Eluga Icon

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3500 බැටරි

පැනසොනික් Eluga S mini

0.6/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
5MP
1980 බැටරි