පිලිප්ස් උපකරණ

පිටුව 1

පිලිප්ස් Xenium X503

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
3.15MP
0MP
1000 බැටරි

පිලිප්ස් Xenium K600

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x400
3.2MP
0MP
1000 බැටරි

පිලිප්ස් X125

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජනවාරි

1.44"
128x128
1050 බැටරි

පිලිප්ස් X128

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, මැයි

2"
176x220
1050 බැටරි

පිලිප්ස් X312

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

2.2"
240x320
2MP
0MP
1050 බැටරි

පිලිප්ස් X116

ඇත. 2010, දෙසැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2"
176x220
1050 බැටරි

පිලිප්ස් S396

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
8MP
2300 බැටරි

පිලිප්ස් T939

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.2"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් W930

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

3.2"
320x480
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් I928

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
6"
1080x1920
13MP
2MP
3000 බැටරි

පිලිප්ස් W920

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
0.2 GB
මතකය
4.3"
480x800
5MP
0MP
1280 බැටරි

පිලිප්ස් T910

ඇත. 2011, Q2 නිකුත් කරන ලදී

3.5"
360x640
5MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් W8555

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
0MP
3300 බැටරි

පිලිප්ස් W8500

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
540x960
8MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W8510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.7"
720x1280
8MP
0MP
3300 බැටරි

පිලිප්ස් D833

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
480x800
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W8355

ඇත. 2013, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5.3"
540x960
5MP
2MP
3000 බැටරි

පිලිප්ස් W832

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4.5"
540x960
8MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W820

ඇත

3.2"
320x480
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් D822

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජනවාරි

3.5"
320x480
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් D813

ඇත

3.2"
240x400
3.15MP
0MP
1300 බැටරි

පිලිප්ස් D812

ඇත. 2011, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x400
3.15MP
0MP
1100 බැටරි

පිලිප්ස් V816

ඇත. 2011, Q2 නිකුත් කරන ලදී

3.2"
480x800
5MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් V787

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
5000 බැටරි

පිලිප්ස් V377

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
5MP
0MP
5000 බැටරි

පිලිප්ස් W7376

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
540x960
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W737

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, දෙසැම්බර්

4.3"
540x960
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W736

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4"
480x800
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W732

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

4.3"
480x800
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W727

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජනවාරි

3.2"
320x480
5MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් V726

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

3.2"
320x480
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W725

ඇත

3.2"
240x400
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W715

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2.4"
240x320
3.15MP
0MP
1900 බැටරි

පිලිප්ස් Xenium X713

ඇත. 2011, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x400
3.15MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් F718

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.6"
240x320
5MP
0MP
800 බැටරි

පිලිප්ස් X712

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x400
5MP
0MP
1050 බැටරි

පිලිප්ස් W6610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
8MP
1.2MP
5300 බැටරි

පිලිප්ස් W6500

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
540x960
5MP
0MP
2400 බැටරි

පිලිප්ස් W6360

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, සැප්තැම්බර්

4.3"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් W6350

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

4"
480x800
5MP
0MP
1630 බැටරි

පිලිප්ස් D633

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

4"
480x800
5MP
0MP
1630 බැටරි

පිලිප්ස් W632

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

3.8"
480x800
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W635

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

4"
480x800
5MP
0MP
1630 බැටරි

පිලිප්ස් W626

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් X623

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

2.4"
240x320
5MP
0MP
2000 බැටරි

පිලිප්ස් X622

ඇත

3.2"
320x480
5MP
0MP
2100 බැටරි

පිලිප්ස් W625

ඇත

3"
240x400
3.15MP
0MP
1530 බැටරි

පිලිප්ස් D613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2.4"
240x320
2MP
0MP
980 බැටරි

පිලිප්ස් D612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, අප්‍රේල්

2.4"
240x320
2MP
0MP
1200 බැටරි

පිලිප්ස් F610

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.6"
240x320
2MP
0MP
1000 බැටරි