ටී-මොබයිල් උපකරණ

ටී-මොබයිල් Prism II

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1750 බැටරි

ටී-මොබයිල් Concord

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch Q 2

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch 2

ඇත. 2012 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් Prism

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, මැයි

3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

ටී-මොබයිල් Energy

ඇත. 2011 දී නිකුත් කරන ලදී

3.5"
320x480
3.15MP
0MP

ටී-මොබයිල් Arizona

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

2.8"
240x320
2MP
0MP
1100 බැටරි

ටී-මොබයිල් Move Balance

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.7"
480x800
5MP
0MP
2000 බැටරි

ටී-මොබයිල් Vivacity

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

3.5"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් SpringBoard

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, දෙසැම්බර්

7"
800x1280
5MP
1.3MP
7000 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.8"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch Q

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
2GB
මතකය
3.5"
320x480
5MP
0MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් Vairy Text II

ඇත

2.4"
320x240
2MP
0MP
850 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch 4G Slide

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

0.8 GB
RAM
4GB
මතකය
3.7"
480x800
8MP
0MP
1520 බැටරි

ටී-මොබයිල් G2x

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
8MP
1.3MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් Sidekick 4G

ඇත. 2011 අප්රේල් 20 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
1GB
මතකය
3.5"
480x800
3.15MP
0MP
1500 බැටරි

ටී-මොබයිල් Vibe E200

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x400
2MP
0MP

ටී-මොබයිල් Comet

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch 4G

ඇත. 2010, නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.8 GB
RAM
4GB
මතකය
3.8"
480x800
5MP
0MP
1400 බැටරි

ටී-මොබයිල් G2

ඇත. 2010, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.7"
480x800
5MP
0MP
1300 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch 3G 1.2

ඇත. 2011 දී නිකුත් කරන ලදී

3.2"
320x480
3.15MP
0MP

ටී-මොබයිල් Garminfone

ඇත. 2010, ජුනි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
3.15MP
0MP
1150 බැටරි

ටී-මොබයිල් myTouch 3G Slide

ඇත. 2010, ජුනි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

3.4"
320x480
5MP
0MP
1300 බැටරි

ටී-මොබයිල් HD2

ඇත. 2010, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

4.3"
480x800
5MP
0MP
1230 බැටරි

ටී-මොබයිල් Vairy Touch II

ඇත. 2010, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x400
2MP
0MP
800 බැටරි

ටී-මොබයිල් Pulse Mini

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1150 බැටරි

ටී-මොබයිල් Revvl

ඇත. 2017 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි