ටොෂිබා උපකරණ

ටොෂිබා K01

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
4.1"
480x800
3.15MP
0MP
1000 බැටරි

ටොෂිබා Excite 13 AT335

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

1GB
RAM
64GB
මතකය
13.3"
1600x900
5MP
2MP

ටොෂිබා Windows Phone IS12T

ඇත. 2011, Q3 නිකුත් කරන ලදී

3.7"
480x800
13.2MP
0MP
1460 බැටරි

ටොෂිබා Excite 7.7 AT275

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

1GB
RAM
64GB
මතකය
7.7"
1280x800
5MP
2MP