ටොෂිබා උපකරණ

ටොෂිබා K01

0.6/10
512

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

0.3 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
4.1"
480x800
3.15MP
0MP
1000 බැටරි

ටොෂිබා Excite 13 AT335

0.6/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

1GB
RAM
64GB
මතකය
13.3"
1600x900
5MP
2MP

ටොෂිබා Windows Phone IS12T

0.9/10
610

ඇත. 2011, Q3 නිකුත් කරන ලදී

3.7"
480x800
13.2MP
0MP
1460 බැටරි

ටොෂිබා Excite 7.7 AT275

0.6/10
413

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජූලි

1GB
RAM
64GB
මතකය
7.7"
1280x800
5MP
2MP