වර්ටු උපකරණ

වර්ටු Signature Touch (2015)

1.5/10
713

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.2"
1080x1920
21MP
2.1MP
3160 බැටරි

වර්ටු Aster

0.9/10
613

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
64GB
මතකය
4.7"
1080x1920
13MP
2.1MP
2275 බැටරි

වර්ටු Signature Touch

1.5/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

2GB
RAM
64GB
මතකය
4.7"
1080x1920
13MP
2.1MP
2275 බැටරි

වර්ටු Constellation 2013

1/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

4.3"
720x1280
13MP
1.3MP
1800 බැටරි

වර්ටු Ti

1/10
211

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, පෙබරවාරි

1GB
RAM
64GB
මතකය
3.7"
480x800
8MP
1.3MP

වර්ටු Constellation

0.6/10
610

ඇත. 2011, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

3.5"
360x640
8MP
0MP
1200 බැටරි

වර්ටු Ascent Ferrari GT

0.3/10
310

ඇත. 2011, Q2 නිකුත් කරන ලදී

2"
240x320
5MP
0MP

වර්ටු Constellation Quest

0.3/10
510

ඇත. 2010, දෙසැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2.46"
640x480
5MP
0MP
1500 බැටරි

වර්ටු Ascent 2010

1/10
211

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

2"
240x320
5MP
0MP

වර්ටු Constellation Ayxta

1/10
512

ඇත. 2009, ඔක්තෝබර් නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x400
3.15MP
0MP
1000 බැටරි

වර්ටු Ascent Ti Damascus Steel

1/10
313

ඇත. 2009, Q3 නිකුත් කරන ලදී

2"
240x320
3.15MP
0MP
950 බැටරි