වොඩාෆෝන් උපකරණ

පිටුව 1

වොඩාෆෝන් Smart E9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart X9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x2160
16MP
8MP
3100 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart N9

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
8MP
2900 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart N9 lite

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.34"
480x960
8MP
5MP
2460 බැටරි

වොඩාෆෝන් 246

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 247 Solar

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 345 Text

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 350 Messaging

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 250

ඇත. 2010, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1.45"
128x128
500 බැටරි

වොඩාෆෝන් 150

ඇත. 2010, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1"
96x64
500 බැටරි

වොඩාෆෝන් Tab Prime 7

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
10.1"
1200x1920
5MP
2MP
5830 බැටරි

වොඩාෆෝන් Tab Prime 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
9.6"
800x1280
5MP
2MP
4600 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart E8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2200 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab N8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
10.1"
800x1280
5MP
2MP
4600 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart V8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart N8

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Turbo 7

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart prime 7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2540 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart first 7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Platinum 7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1440x2560
16MP
8MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart ultra 7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2960 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart speed 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1780 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart ultra 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart first 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart prime 6

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP

වොඩාෆෝන් Smart 4 max

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
720x1280
13MP
2MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab 4G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
8"
720x1280
5MP
2MP
4060 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4G

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
8MP
1MP
1880 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4 power

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4 turbo

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q2

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1880 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1880 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4 mini

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Mini

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP

වොඩාෆෝන් Smart Tab II 10

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
10"
800x1280
5MP
1.3MP
6340 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab II 7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
3550 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab 10

ඇත. 2012, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

10"
800x1280
5MP
2MP

වොඩාෆෝන් Smart Tab 7

ඇත. 2012, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

7"
800x1280
5MP
2MP
3400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab III 10.1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

10.1"
800x1280
5MP
0MP

වොඩාෆෝන් Smart Tab III 7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

7"
600x1024
5MP
0MP

වොඩාෆෝන් Smart III 975

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

වොඩාෆෝන් 945

ඇත. 2010, Q4 නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x400
5MP
0MP
1500 බැටරි

වොඩාෆෝන් V860 Smart II

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

0.5 GB
RAM
1GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

වොඩාෆෝන් 845

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.1 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

වොඩාෆෝන් V720

ඇත

2"
240x320
1.3MP
0MP

වොඩාෆෝන් Chat 655

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

2.4"
320x240
2MP
0MP

වොඩාෆෝන් 858 Smart

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජුනි

2.8"
240x320
2MP
0MP

වොඩාෆෝන් 555 Blue

ඇත. 2011, අගෝස්තු නිකුත් කරන ලදී

2.4"
320x240
2MP
0MP
1000 බැටරි

වොඩාෆෝන් 543

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
1.3MP
0MP