වොඩාෆෝන් උපකරණ

පිටුව 1

වොඩාෆෝන් Smart E9

0.9/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart X9

2.9/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
1080x2160
16MP
8MP
3100 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart N9

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1440
13MP
8MP
2900 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart N9 lite

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, ජුනි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.34"
480x960
8MP
5MP
2460 බැටරි

වොඩාෆෝන් 155

0.3/10
39

ඇත

1.7"
128x160

වොඩාෆෝන් 246

1/10
14

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 247 Solar

1/10
14

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 345 Text

1/10
24

ඇත. 2010 ජූලි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 350 Messaging

1/10
24

ඇත. 2010 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

වොඩාෆෝන් 250

1/10
28

ඇත. 2010, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1.45"
128x128
500 බැටරි

වොඩාෆෝන් 150

1/10
19

ඇත. 2010, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1"
96x64
500 බැටරි

වොඩාෆෝන් Tab Prime 7

2.1/10
511

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
10.1"
1200x1920
5MP
2MP
5830 බැටරි

වොඩාෆෝන් Tab Prime 6

1.5/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
9.6"
800x1280
5MP
2MP
4600 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart E8

0.9/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2200 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab N8

1.2/10
313

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
10.1"
800x1280
5MP
2MP
4600 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart V8

2.9/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart N8

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1.5 GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Turbo 7

1.2/10
511

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart prime 7

1.5/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2540 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart first 7

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP
1400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Platinum 7

2.9/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1440x2560
16MP
8MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart ultra 7

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2960 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart speed 6

0.6/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1780 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart ultra 6

2.1/10
79

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart first 6

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
0MP
1400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart prime 6

0.6/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP

වොඩාෆෝන් Smart 4 max

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
720x1280
13MP
2MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab 4G

0.6/10
313

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
8"
720x1280
5MP
2MP
4060 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4G

0.9/10
412

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
540x960
8MP
1MP
1880 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4 power

0.6/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජුනි

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
540x960
5MP
0MP
3000 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4 turbo

1.2/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, Q2

1GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1880 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, මැයි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
0MP
1880 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart 4 mini

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
3.15MP
0MP
1400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Mini

0.9/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජුනි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
0MP

වොඩාෆෝන් Smart Tab II 10

0.6/10
214

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
10"
800x1280
5MP
1.3MP
6340 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab II 7

1/10
214

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

1GB
RAM
4GB
මතකය
7"
600x1024
2MP
0MP
3550 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab 10

1/10
28

ඇත. 2012, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

10"
800x1280
5MP
2MP

වොඩාෆෝන් Smart Tab 7

1/10
213

ඇත. 2012, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

7"
800x1280
5MP
2MP
3400 බැටරි

වොඩාෆෝන් Smart Tab III 10.1

0.3/10
310

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

10.1"
800x1280
5MP
0MP

වොඩාෆෝන් Smart Tab III 7

1/10
211

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ඔක්තෝබර්

7"
600x1024
5MP
0MP

වොඩාෆෝන් Smart III 975

0.9/10
511

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1500 බැටරි

වොඩාෆෝන් 945

0.6/10
510

ඇත. 2010, Q4 නිකුත් කරන ලදී

3.2"
240x400
5MP
0MP
1500 බැටරි

වොඩාෆෝන් V860 Smart II

0.9/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, ජුනි

0.5 GB
RAM
1GB
මතකය
3.2"
320x480
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

වොඩාෆෝන් 845

0.9/10
411

ඇත. 2010, මැයි නිකුත් කරන ලදී

0.1 GB
RAM
0.5 GB
මතකය
2.8"
240x320
3.15MP
0MP
1200 බැටරි

වොඩාෆෝන් 830i

0.6/10
45

ඇත

3.15MP
0MP

වොඩාෆෝන් V720

0.3/10
410

ඇත

2"
240x320
1.3MP
0MP

වොඩාෆෝන් Chat 655

0.9/10
48

ඇත. 2013 නිකුත් කරන ලදී

2.4"
320x240
2MP
0MP

වොඩාෆෝන් 858 Smart

0.9/10
58

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජුනි

2.8"
240x320
2MP
0MP

වොඩාෆෝන් 555 Blue

0.3/10
310

ඇත. 2011, අගෝස්තු නිකුත් කරන ලදී

2.4"
320x240
2MP
0MP
1000 බැටරි

වොඩාෆෝන් 543

1/10
27

ඇත. 2010, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

2.4"
240x320
1.3MP
0MP