විකෝ උපකරණ

පිටුව 1

විකෝ View2 Go

1.5/10
79

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

5.93"
720x1512
12MP
5MP
4000 බැටරි

විකෝ View Max

1.5/10
79

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, මාර්තු

5.99"
720x1440
13MP
8MP
4000 බැටරි

විකෝ View2 Pro

2.4/10
1010

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q1

4GB
RAM
64GB
මතකය
6"
720x1528
16MP
16MP
3000 බැටරි

විකෝ View2

2.4/10
910

ඉක්මණින් පැමිණෙන. අපේක්ෂිත නිකුතුව 2018, Q1

3GB
RAM
32GB
මතකය
6"
720x1528
13MP
16MP
3000 බැටරි

විකෝ Harry

1.5/10
611

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Jerry

1.2/10
612

ඇත. 2016 දී නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

විකෝ Jerry2

1.2/10
612

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Kenny

1.5/10
611

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x854
5MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Lenny3 Max

2.1/10
711

ඇත. 2016 දී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
4900 බැටරි

විකෝ Lenny4

1.2/10
612

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Lenny4 Plus

0.9/10
513

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Robby2

1.5/10
611

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

විකෝ Sunny2

1.2/10
512

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
1300 බැටරි

විකෝ Sunny2 Plus

1.2/10
512

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

විකෝ Sunny Max

1.2/10
512

ඇත. 2016 දී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
2MP
2500 බැටරි

විකෝ Ufeel fab

1.2/10
513

ඇත. 2016 දී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

විකෝ Ufeel go

1.8/10
711

ඇත. 2016 දී නිකුත් කරන ලදී

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
4000 බැටරි

විකෝ Ufeel

2.1/10
810

ඇත. 2016 දී නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Upulse lite

2.1/10
810

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

විකෝ Upulse

2.1/10
810

ඇත. 2017 නිකුත් කරන ලදී

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
8MP
3000 බැටරි

විකෝ View

2.4/10
89

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.7"
720x1440
13MP
16MP
2900 බැටරි

විකෝ View Prime

2.6/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
16MP
20MP
3000 බැටරි

විකෝ View XL

2.6/10
99

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ඔක්තෝබර්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.99"
720x1440
13MP
16MP
3000 බැටරි

විකෝ WIM

3.8/10
138

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

4GB
RAM
64GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
16MP
3200 බැටරි

විකෝ WIM Lite

2.9/10
109

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, පෙබරවාරි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
16MP
3000 බැටරි

විකෝ Tommy2

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Tommy2 Plus

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2017, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
3000 බැටරි

විකෝ U Feel Prime

2.9/10
108

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, සැප්තැම්බර්

4GB
RAM
32GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
8MP
3000 බැටරි

විකෝ Fever SE

2.4/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
5MP
2900 බැටරි

විකෝ Lenny3

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2000 බැටරි

විකෝ Robby

0.9/10
513

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Sunny

0.9/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
4"
480x800
5MP
0MP
1200 බැටරි

විකෝ Tommy

1.2/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ U Feel Lite

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Pulp Fab 4G

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2820 බැටරි

විකෝ Pulp Fab

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ඔක්තෝබර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2820 බැටරි

විකෝ Pulp

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
32GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Pulp 4G

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Fever 4G

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.2"
1080x1920
13MP
5MP
2900 බැටරි

විකෝ Lenny2

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

0.8 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
1800 බැටරි

විකෝ Rainbow Jam

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Rainbow Jam 4G

1.5/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2500 බැටරි

විකෝ Rainbow Lite 4G

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

විකෝ Selfy 4G

1.5/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.8"
720x1280
8MP
8MP
2300 බැටරි

විකෝ Rainbow UP 4G

1.2/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2800 බැටරි

විකෝ Sunset2

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජූලි

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
2MP
1.3MP
1300 බැටරි

විකෝ Bloom2

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජුනි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
480x800
8MP
2MP
2120 බැටරි

විකෝ Ridge 4G

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

විකෝ Ridge Fab 4G

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මාර්තු

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2820 බැටරි

විකෝ Highway Star 4G

2.1/10
810

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, අප්රේල්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2450 බැටරි