යෙස් උපකරණ

පිටුව 1

යෙස් LIV1

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Max 1

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x960
8MP
8MP
2000 බැටරි

යෙස් Max Plus

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x800
8MP
8MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 5E5

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Epic T

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
9000 බැටරි

යෙස් C21

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් CC40

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, මැයි

0.1 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
1.8"
128x160
800 බැටරි

යෙස් Classic C23A

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Classic Z51

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1.3"
240x320
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Classic C60

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් ZC20

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Z50

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2.4"
240x320
2MP
0MP
950 බැටරි

යෙස් Classic C50

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1.8"
128x160
650 බැටරි

යෙස් Classic C22

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Classic C21A

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, අප්‍රේල්

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Monaco 47

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
5MP
1750 බැටරි

යෙස් Classic C21

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Classic CC10

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
550 බැටරි

යෙස් Classic C30

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජනවාරි

2.2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් Bonito YZ500

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

2"
220x170
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Exclusive Z10

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

2"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් Ritmo 3 TV YZ433

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2"
320x240
1.3MP
0MP
700 බැටරි

යෙස් Ritmo 2 YZ420

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

1.8"
128x160
700 බැටරි

යෙස් Classic C20

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
550 බැටරි

යෙස් Chico 2 YZ201

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
550 බැටරි

යෙස් Clasico YZ300

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

1.8"
120x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Chico YZ200

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

1.4"
120x160
350 බැටරි

යෙස් Ritmo YZ400

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

1.8"
120x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Moda YZ600

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

2.2"
320x240
2MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් Fashion F10

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, අප්‍රේල්

2.2"
220x176
1.3MP
0MP
600 බැටරි

යෙස් Billy 4

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2014, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
8MP
1.3MP
1300 බැටරි

යෙස් Billy 4.7

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
2MP
1780 බැටරි

යෙස් Monte Carlo 55 LTE

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
20MP
8MP
3000 බැටරි

යෙස් Monte Carlo 55 LTE VR

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
20MP
8MP
3000 බැටරි

යෙස් Billy 5S LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP

යෙස් 5M

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2300 බැටරි

යෙස් 4.5EL LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1700 බැටරි

යෙස් Andy 4E4

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x854
5MP
2MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 5M LTE

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2200 බැටරි

යෙස් Andy 4.7T

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
2MP
1780 බැටරි

යෙස් Andy 5E3

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Andy 5EI3 (2016)

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Andy 5.5M LTE VR

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

යෙස් Andy 4E3I

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 5E2I

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
1.3MP
2000 බැටරි

යෙස් Andy 4EI2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 3.5EI2

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
1.3MP
1300 බැටරි

යෙස් Andy 6EL LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
720x1280
8MP
2MP
2900 බැටරි

යෙස් Andy 5E LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2100 බැටරි

යෙස් Andy C5E LTE

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2100 බැටරි