යෙස් උපකරණ

පිටුව 1

යෙස් LIV1

1.5/10
712

ඇත. 2019, සැප්තැම්බර් නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x960
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Max 1

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, දෙසැම්බර්

2GB
RAM
16GB
මතකය
5"
480x960
8MP
8MP
2000 බැටරි

යෙස් Max Plus

1.5/10
711

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, සැප්තැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x800
8MP
8MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 5E5

0.9/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අගෝස්තු

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Epic T

2.6/10
712

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2018, අප්රේල්

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
8MP
9000 බැටරි

යෙස් C21

0.9/10
611

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් CC40

0.9/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2016, මැයි

0.1 GB
RAM
0.1 GB
මතකය
1.8"
128x160
800 බැටරි

යෙස් Classic C23A

0.9/10
611

ඇත. 2016, පෙබරවාරි නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Classic Z51

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, සැප්තැම්බර්

1.3"
240x320
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Classic C60

1.2/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, මැයි

2.4"
240x320
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් ZC20

0.6/10
59

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Z50

0.6/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, ජනවාරි

2.4"
240x320
2MP
0MP
950 බැටරි

යෙස් Classic C50

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1.8"
128x160
650 බැටරි

යෙස් Classic C22

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, නොවැම්බර්

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Classic C21A

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, අප්‍රේල්

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Monaco 47

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ඔක්තෝබර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
13MP
5MP
1750 බැටරි

යෙස් Classic C21

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, අප්‍රේල්

1.8"
128x160
600 බැටරි

යෙස් Classic CC10

0.9/10
69

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
550 බැටරි

යෙස් Classic C30

0.6/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, ජනවාරි

2.2"
176x220
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් Bonito YZ500

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

2"
220x170
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Exclusive Z10

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2012, නොවැම්බර්

2"
128x160
1.3MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් Ritmo 3 TV YZ433

0.6/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

2"
320x240
1.3MP
0MP
700 බැටරි

යෙස් Ritmo 2 YZ420

0.9/10
69

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, ජූලි

1.8"
128x160
700 බැටරි

යෙස් Classic C20

0.9/10
69

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
550 බැටරි

යෙස් Chico 2 YZ201

0.9/10
69

ඇත. 2012, අප්රේල් නිකුත් කරන ලදී

1.8"
128x160
550 බැටරි

යෙස් Clasico YZ300

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

1.8"
120x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Chico YZ200

0.3/10
410

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

1.4"
120x160
350 බැටරි

යෙස් Ritmo YZ400

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

1.8"
120x160
1.3MP
0MP
800 බැටරි

යෙස් Moda YZ600

0.9/10
610

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2011, නොවැම්බර්

2.2"
320x240
2MP
0MP
1000 බැටරි

යෙස් Fashion F10

0.6/10
510

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2013, අප්‍රේල්

2.2"
220x176
1.3MP
0MP
600 බැටරි

යෙස් Billy 4

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද අපේක්ෂිත නිකුතුව 2014, ඔක්තෝබර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
8MP
1.3MP
1300 බැටරි

යෙස් Billy 4.7

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2014, ජූලි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
2MP
1780 බැටරි

යෙස් Monte Carlo 55 LTE

1.2/10
511

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
20MP
8MP
3000 බැටරි

යෙස් Monte Carlo 55 LTE VR

1.2/10
511

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
20MP
8MP
3000 බැටරි

යෙස් Billy 5S LTE

0.9/10
39

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, පෙබරවාරි

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP

යෙස් 5M

1.2/10
512

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
5MP
2300 බැටරි

යෙස් 4.5EL LTE

1.5/10
511

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.5"
480x854
5MP
2MP
1700 බැටරි

යෙස් Andy 4E4

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, දෙසැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x854
5MP
2MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 5M LTE

1.8/10
610

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
13MP
5MP
2200 බැටරි

යෙස් Andy 4.7T

1.8/10
811

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2016, මැයි

1GB
RAM
8GB
මතකය
4.7"
720x1280
8MP
2MP
1780 බැටරි

යෙස් Andy 5E3

1.2/10
612

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Andy 5EI3 (2016)

1.2/10
612

ඇත. 2016 අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
5MP
2MP
2000 බැටරි

යෙස් Andy 5.5M LTE VR

1.5/10
511

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
13MP
5MP
2400 බැටරි

යෙස් Andy 4E3I

1.2/10
512

ඇත. 2016, මාර්තු නිකුත් කරන ලදී

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 5E2I

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
5"
480x854
5MP
1.3MP
2000 බැටරි

යෙස් Andy 4EI2

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
4"
480x800
5MP
1.3MP
1400 බැටරි

යෙස් Andy 3.5EI2

1.2/10
612

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

0.5 GB
RAM
4GB
මතකය
3.5"
320x480
2MP
1.3MP
1300 බැටරි

යෙස් Andy 6EL LTE

1.8/10
710

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
6"
720x1280
8MP
2MP
2900 බැටරි

යෙස් Andy 5E LTE

1.5/10
611

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2100 බැටරි

යෙස් Andy C5E LTE

1.2/10
411

ඇත. නිකුත් කරන ලද්දේ 2015, නොවැම්බර්

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
480x854
8MP
2MP
2100 බැටරි