හෙක්සා-කෝර් ප්‍රොසෙසර සහිත නවතම උපාංග

යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: 2019 නොවැම්බර් 10

හෙක්සා-කෝර් ප්‍රොසෙසර සමඟ ඇති නවතම ජංගම උපාංග මේවාය.

Apple iPhone 11 Pro Max

හෙක්සා-කෝර් (2x2.65 GHz අකුණු + 4x1.8 GHz ගිගුරුම්)

4GB
RAM
256 GB
මතකය
6.5"
1242x2688
12MP
12MP
3969 බැටරි

Apple iPhone 11 Pro

හෙක්සා-කෝර් (2x2.65 GHz අකුණු + 4x1.8 GHz ගිගුරුම්)

4GB
RAM
256 GB
මතකය
5.8"
1125x2436
12MP
12MP
3046 බැටරි

Apple iPhone 11

හෙක්සා-කෝර් (2x2.65 GHz අකුණු + 4x1.8 GHz ගිගුරුම්)

4GB
RAM
128 GB
මතකය
6.1"
828x1792
12MP
12MP
3110 බැටරි

Apple iPad mini (2019)

Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest)

3GB
RAM
256 GB
මතකය
7.9"
1536x2048
8MP
7MP
5124 බැටරි

Apple iPad Air (2019)

Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest)

3GB
RAM
256 GB
මතකය
10.5"
1668x2224
8MP
7MP
8134 බැටරි

Apple iPhone XR

හෙක්සා-කෝර් (2x වෝටෙක්ස් + 4x ටෙම්පස්ට්)

3GB
RAM
256 GB
මතකය
6.1"
828x1792
12MP
7MP
2942 බැටරි

Allview P7 Seon

Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2400 බැටරි

මීසු M6s

Hexa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 2x2.0 GHz Cortex-A73)

3GB
RAM
64GB
මතකය
5.7"
720x1440
16MP
8MP
3000 බැටරි

Apple iPhone X

හෙක්සා-කෝර් (2x මෝසම් + 4x මිස්ට්‍රල්)

3GB
RAM
256 GB
මතකය
5.8"
1125x2436
12MP
7MP

Xiaomi Redmi Note 3

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72)

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
16MP
5MP
4050 බැටරි

Sony Xperia X

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72)

3GB
RAM
64GB
මතකය
5"
1080x1920
23MP
13MP
2620 බැටරි

Xiaomi Mi 4s

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57)

3GB
RAM
64GB
මතකය
5"
1080x1920
13MP
5MP
3260 බැටරි

Xiaomi Mi Max

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)

3GB
RAM
64GB
මතකය
6.44"
1080x1920
16MP
5MP
4850 බැටරි

Sony Xperia X Compact

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72)

3GB
RAM
32GB
මතකය
4.6"
720x1280
23MP
5MP
2700 බැටරි

ජියෝනි Gpad G5

Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7

1GB
RAM
8GB
මතකය
5.5"
720x1280
8MP
2MP
2400 බැටරි

කාබන් Titanium Hexa

Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7

2GB
RAM
16GB
මතකය
5.5"
1080x1920
13MP
5MP
2050 බැටරි

XOLO Play 6X-1000

Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7

2GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2100 බැටරි

අසූස් Zenpad Z10 ZT500KL

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72)

3GB
RAM
32GB
මතකය
9.7"
1536x2048
8MP
5MP
7800 බැටරි

අසූස් Zenpad Z8

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72)

2GB
RAM
16GB
මතකය
7.9"
1536x2048
8MP
0MP
4680 බැටරි

අසූස් Zenpad 3S 10 Z500KL

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72)

4GB
RAM
32GB
මතකය
9.7"
1536x2048
8MP
5MP
7800 බැටරි

එල්.ජී. X mach

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57)

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1440x2560
12.3MP
8MP
3000 බැටරි

ඒසර් Liquid Jade 2

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57)

3GB
RAM
32GB
මතකය
5.5"
1080x1920
21MP
8MP

මයික්‍රොමැක්ස් A190 Canvas HD Plus

Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7

1GB
RAM
8GB
මතකය
5"
720x1280
8MP
2MP
2000 බැටරි

අසූස් Zenpad 3 8.0 Z581KL

Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72)

4GB
RAM
32GB
මතකය
7.9"
1536x2048
8MP
2MP
4680 බැටරි